Course Hero Logo

KAHULUGAN NG PELIKULA.docx - KAHULUGAN NG PELIKULA Ang...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

KAHULUGAN NG PELIKULAAng Pelikulang Panlipunan Ang pelikula, na kilala din bilang sine at pinilakang tabing, ay isanglarangan na sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilangbahagi ng industriya ng libangan. Dahil naging pangunahing tagapamagitan para sa pagpapakitang mga gumagalaw na larawan ang letratong pelikula sa kasaysayan, kadalasang tinutukoy anglarangang ito ng akademya bilang ang pag-aaral ng pelikula. Isang anyo ito ng sining, at tanyagna anyo ng mga libangan, at negosyo. Nililikha ang pelikula sa pamamagitan ng pagrekord ng"totoong" tao at bagay (kabilang ang inarte na pantasya at mga peke) sa kamera, at/o sapamamagitan ng kartun.WIKAWika Ang pelikula ay mayroong sariling wika. Ayon kay Ingmar Bergman, si Andrei Tarjirjy ang kanyangtinuturing na pinakamagaling na direktor sapagkat nagawa niyang isa-pelikula ang buhay sa paraangmakikita ito bilang isang panaginip. Ang wika ng pelikula ay mababatay sa pag-arte ng aktor na parangnagsasalita ng personal sa tagapanood.distribusyonDistribusyon Karaniwang pinoproseso ang mga pelikula upang maibahagi ito sa madla. Karaniwang mgapropesyonal na distributor ang gumagawa nito at maaaring ipalabas sa teatro, telebisyon, o personal napanonood sa pamamagitan ng DVD-Video o Blu-ray Disc, video-on-demand, o pag-download mula sainternet. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, mabilis na ring makapanood ng mga pelikula saibang nagbibigay ng serbisyong ito gaya ng Netflix o maaari na ring makakuha ng mga pelikula online sailegal na paraan gaya ng torrent.MONTAGEMontage Ang montage ay isang paraan kung saan hinahati ang parte ng isang pelikula at ito ay pinipili,inaayos, binabago para makagawa ng mas magandang seksyon ng pelikula. Ang pinangyarihan ay pwedemagpakita ng isang lalaki na sasabak sa laban, na may sulyap ng kanyang kabataan at sa kanyang buhaynoon. Kapag kumpleto na ang pelikula na ito, dito dinadagdagan ang mga pwede pang animasyon paragumanda lalo ang pelikula.Pelikulang PamumunaPelikulang Pamumuna Ang pagkritik ng pelikula ay ang pagpupuna ng isang gawa batay sa mga rubriks.Ang pagkritik ay masusuri sa dalawang kategorya, ang pagsuri ng mga akenemiko at ang pagsuri ng mgamamahayag na kalimitang magbabasa sa mga diyaryo at iba pang matining na katinig.Kasaysayan ng pelikulang pilipino
Ang pelikulang Pilipino ay sadyang nagpapakita ng kung ano ang mayroong buhay sa Pilipinas, at kungpaano ang pamumuhay ng mga Pilipino. Ito ay nagsimula hindi sa lokal na kaisipan kundi sa banyagangkatauhan. Ito ay dahil sa kagustuhan nilang ilimita at kontrolin ang paglago ng industriya ng pelikulang

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture