cboards - 5($9( $( 9/$...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 5 (:($9(¡ ; , % $ + (¡ 9 ,//$*( 0DWW¡%URZQHOO¢¡$QJHOD¡0HHKDQ¢¡6KLOSD¡0HKWD¢¡5HLOO\¡5DELWDLOOH¢¡)HLIHL¡=KDR છาdҊ੡ସف¡¢τᠶd૨τ¡¢േفஉdઘ೯¡¢ᩴ৲dᩴиฅف¡¢ᅼ٪٪ õᄣ¢ᆵ¢҇ö¢¢ །¢ϥ¢ޑ¢կ &21&(37£¡¡7KH¡QHLJKERUKRRG¡RI¡;L%D+H¡9LO¤ ODJH¡LV¡FRPSRVHG¡RI¡D¡XQLTXH¡DQG¡YDOXDEOH¡ SK\VLFDO¡DQG¡VRFLDO¡IDEULF¡WKDW¡KDV¡EHHQ¡FXW¡ RII¡IURP¡LWV¡JUHDWHU¡VXUURXQGLQJV¥¡¡ :H¡SURSRVH¡WR¡UHZHDYH¡WKH¡HOHPHQWV¡RI¡;L¤ %D+H¡9LOODJH¡WR¡FUHDWH¡D¡YLEUDQW¡V\VWHP¡RI¡ GLYHUVH¡UHVLGHQWLDO¡DUHDV¢¡JUHHQ¡VSDFHV¢¡DQG¡ KXPDQ¤VFDOHG¡VWUHHWV¡DQG¡SXEOLF¡VSDFHV¢¡ VXSSRUWHG¡E\¡RSSRUWXQLWLHV¡IRU¡OLYHOLKRRG¥ །ϥޑկቛເӳᇖկ¡ၢఊ؆า֬༅ᇐދധ߽ߓ ࣩࠛয়¡ܢ৲჆ᇢຽ֬ӳ൮ߓࣩᆴບè Ю١ϊ৶๴õᄣᆵ҇ö།ϥޑկ֬۹རჴු¡Ծ ᄶ၉۸Ԑન߽ࠖދࠊ৶֬¡Ⴕउህ౼çധ౼ç੺ ೫ा٩३࡞ދቃ঺ç౛౔֬ࢮ֨ދ܋ܒ३࡞෵ ቍӵ֬׵ฆ༩๫è ۇ୘ሿඔ õᄣᆵ҇ö֬ᆾ֤ჷᄼ ¢£¤ህᅔ֬ᄣᆵ҇ ๠ݝٺఀྰڶދྔࢀህᅔ¡ᇶҋ߲ڶउህ౼֬ჷ Ⴜࠛয়¡൓ཊ۾ۡ֬ࢀሄ૨؎¡ၢߖࢺӳ൮۾ྔ ෵ւদؚ֬ധ౼֬ԑࠓè ¤ ¥£¤੺೫३࡞֬ᄣᆵ҇ ๠ݝ੺೫३࡞༩๫ৼࢫٺೢ֬౼პ¡ເႋ֤١ སçვৈྯང¡Ѱౖநჩྔ֬།ϥޑկ฻܉ئဩ ֬࿑ᄻè ¦£¤ࢮ֨֬ᄣᆵ҇ ԾᄶڽႼࠊ৶֬܋ܒ३࡞༩๫¡ເധ౼ୄڅڽ֬ ഺࠊ¡৯೉ઠઢç࢓๠ދ࢓ັְࠊ׵฻܉၉۸਌ ށ֬আࡖè §£¤ധ౼ࠊ৶֬ᄣᆵ҇ ГԂѰృߋധ౼ӈ၃ދ൓ཊሸۺሸቇ߽֬ࠖ¡৯ ೉ധ౼ਲ਼൹၃çୱӈ௝֬ഺӈދٛઢè ¨£¤৬ൕ֬ᄣᆵ҇ ᅡཊѰౖᇞྔቍᆵ׀ؔ֬৬ൕދ໚ߋતકèᄤ ࡇ୘৬ൕ֬๤൏¡નቇཊքഺࠊ֬ྺးè¤ 35,1&,3/(6¢¡¡£¤¡5(:($9(¡+286,1* £¡¡*UDG¤ XDOO\¡UH¤NQLW¡WKH¡UHVLGHQWLDO¡IDEULF¡WKURXJK¡ SKDVHG¡UHKDE¡DQG¡UHGHYHORSPHQW¥¡ ¥¤¡5(:($9(¡675((76 £¡¡&RQVWUXFW¡D¡YLWDO¡ SXEOLF¡IUDPHZRUN¡IRU¡ERWK¡LQWHU¡DQG¡LQWUD¤ FRPPXQLW\¡OLIH¢¡H[FKDQJH¢¡FLUFXODWLRQ¢¡DQG¡ VXUSULVH¥ ¦¤¡5(:($9(¡/,9(/,+22'6 £¡¡6WUHQJWKHQ¡RS¤...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

cboards - 5($9( $( 9/$...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online