a1006 - ÎÆ ÀÇÅ Æ ÅÁ Ë ÈÀ ¾ ½ ¾¾ Æ Ä ËË...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÎÆ ÀÇÅ Æ ÅÁ Ë ÈÀ ¾ ½» ¾¾ Æ Ä ËË ÏÇÊÃ ß Ë Ì ´ ´¾¾ µ ÓÒ× ÖØ Ä ÖÒ ÖÙ ÖÝ ¸ ¾¼½¼µ Ò ½¾ ½ Ñ Ü¾ Ü ¾ ¾ Ä ½º Æ Ñ Ø ¾º Á× Ø ¿º Á× Ø Ù ×Ý×Ø Ñ Û Ø × Ä Ö Ò Ò Ò Ö Ý ÓÒ× ÖÚ »Æº ´Ð Ò Öµ ÑÓÑ ÒØÙÑ ÓÒ× ÖÚ ÖÙ ÖÝ ½º Á× Ø ¾º ׺ »Æº Ò Ð ×× ´¿ ÜØÖ ÔÓ ÒØ×µº ´¾¾ µ Ä Ø Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó ØÛÓ ÔÓ ÒØ Ô ÖØ Ð × Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ Ø Ö ×Ø Ò Ä × Ö Ñ½ ¾ Ú½¾ · Ѿ ¾ Ú¾¾ Í ´Öµ Ò Ö Ý Ó Ø × ×Ý×Ø Ñ ÓÒ× ÖÚ × Ö Ö Ö Ý Ö ´Û Ø Ö ×ÓÒµ ´¾ ÔÓ ÒØ×µ ÒØ Ö Ó Ñ ×× Ú ØÓÖ Ê Ê´Øµ Ý Å Ê Ñ½ Ö½ · Ѿ Ö¾ ¸ Û Ö Å Ñ½ · Ѿ × Ø ØÓØ Ð Ñ ×׸ Ò ¬Ò Ø Ò Ö Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ê´Øµ ´¾ ÔÓ ÒØ×µº ´Ñ½ Ö½ ·Ñ¾ Ö¾ µ Å ¸ ØÓ ÜÔÖ ×× Ö½ Ò Ö¾ Ø ÖÓÙ Ì ÒØ Ö Ó Ñ ×× ´ ѵ ×Ý×Ø Ñ× × ÕÙ Ð Ø × Ò Ø Ñ ×Ý×Ø Ñ ¬Ò Ý Ê´Øµ º Ì Ñ Ñ½ Ú½¾ ¾ · Ѿ Ú¾¾ ¾ Ú¾ ¾ Û Ø Ú Ö Ò ÜÔÖ ×× Ø ÖÓ٠ѽ ¸ Ѿ Ò Å ´¿ ÔÓ ÒØ×µº ºÄ Ê Ö½ Ö¾ ¬Ò Ø ¿º Í× Ø ×Ô Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ Ê Ê Ò Ö ´¿ ÔÓ ÒØ×µº Ù ÔÓØ ÒØ Ð Û Ö½ ¢ Ô½ · Ö¾ ¢ Ô¾ Ö ¢ Ú ´¾ ÔÓ ÒØ×µº ÖÙ ÖÝ ½¼ Ò Ð ×׺ Å²Ì ÔØ Ö º½ ØÓ º º Ù ÖÙ ÖÝ ½ º ¼º Ë ÓÛ Ø Ø Ö Ù ÓÐÐÓÛ Ò Ñ ×׺ ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/10/2011 for the course PHY 4241 taught by Professor Berg during the Spring '11 term at University of Florida.

Ask a homework question - tutors are online