BEC-PELC 2010 - BASIC EDUCATION CURRICULUM (Philippine...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
E :\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC - EPK.docx Printed: 12/3/2010 3:04 PM [fsbergado] 1 (Philippine Elementary Learning Competencies) BASIC EDUCATION CURRICULUM BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Department of Education Republic of the Philippines JUNE 2010 EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
E :\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC - EPK.docx Printed: 12/3/2010 3:04 PM [fsbergado] 2 Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Mithiin: Patuloy na nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing pangkatawan gamit ang mga batayang kilos na naisasagawa nang may kasanayan sa mga laro, himnasyo, sayaw at isports, habang nagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal, sumusunod sa mga kaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan at pinahahalagahan ang ating mga katutubong kultura. Ikaapat na Baitang Ikalimang Baitang Ikaanim na Baitang Inaasahang Bunga: Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng kakayahan na mapaunlad ang sariling tikas at tindig sa pamamagitan ng wastong pangangasiwa ng katawan at pagtataya sa kaangkupang pisikal, pagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor at paggamit sa mga ito sa mga laro, himnasyo at “stunts” na pang -isahan, pandalawahan at may kapareha, pagsasagawa ng mga katutubo at banyagang sayaw at mga batayang kasanayan sa Athletiks nang may pag-iingat at paglahok sa mga natatanging gawaing pangkultura at pampalakasan. Inaasahang Bunga: Pagkatapos ng Ikalimang Baitang, patuloy na napapaunlad ng mga bata ang sariling tikas at tindig sa pamamagitan ng wastong pangangasiwa ng katawan at pagtataya ng kaangkupang pisikal, pagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di- lokomotor at paggamit sa mga ito sa mga laro, himnasyo, “stunts,” sayaw at isports na volleyball at paglahok sa mga natatanging gawaing pangkultura at pampalakasan habang ipinakikita ang mga mabuting kaugalian sa pagkatao Inaasahang Bunga: Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng mas mataas na kakayahan na maisagawa ang wastong pangangasiwa ng katawan at pagtataya sa kaangkupang pisikal, magamit ang kumbinasyong lokomotor at di-lokomotor sa pagsasagawa ng mga gawain na may kasangkapan o aparato nang isahan, pandalawahan at pangmaramihan, pagsasagawa ng mga laro, at “stunts” at mas masalimuot na mga katutubo at banyagang sayaw, mga batayang kasanayan sa softball/baseball at basketball upang magamit ang mga ito sa mga panimulang laro na sinusunod ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng gawain at paglahok sa mga natatanging gawaing pangkultura at pampalakasan Mga Pamantayan: Ang mag-aaral ay: I. KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN A. Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan nakapagpapakita ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawain na nakatutulong sa pagpapaunlad ng wastong tindig patuloy na nakapagpapakita ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawain na nakatutulong sa pagpapaunlad ng wastong tindig nakapagpapakita ng mas mataas na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/09/2011 for the course EDU 102 taught by Professor G.s.ghai during the Summer '11 term at International Institute for Higher Education.

Page1 / 7

BEC-PELC 2010 - BASIC EDUCATION CURRICULUM (Philippine...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online