{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BEC-PELC 2010 - Edukasyong Pagpapakatao - BASIC EDUCATION...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
E :\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC - EP.docx Printed: 11/9/2010 5:00 PM [ferdie] 1 (Philippine Elementary Learning Competencies) BASIC EDUCATION CURRICULUM MAKABAYAN BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Department of Education Republic of the Philippines JUNE 2010 EDUKASYONG PAGPAPAKATAO
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
E:\BEC-PELC Finalized June 2010\EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 1 Department of Education Bureau of Elementary Education Curriculum Development Division EDUKASYONG PAGPAPAKATAO MITHIIN : Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, inaasahang malilinang sa mga mag-aaral ang pagiging Maka -Diyos, Makatao, Makabansa at Makakalikasan tungo sa pagpapahalaga sa dangal ng tao : BATAYANG PAGPAPAHALAGA PAMANTAYAN Ang mga bata ay: MAKADIYOS / ISPIRITWALIDAD 1. makapagpapakita ng paniniwala sa Panginoon sa pamamagitan ng salita, kilos at gawa MAKATAO / 2. makapagpapadama at makapagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit Pagmamahal sa Katotohanan sa kapwa sa pamamagitan ng pagiging matapat at paggawa ng mabuti MAKABANSA 3. makapagpapakita ng disiplina sa sarili, pagiging responsable at may pagmamahal sa bansa MAKAKALIKASAN / ` 4.magkakaroon ng kamalayan sa pagiging isang tagapangalaga ng kapaligiran PAG- AYON SA KAPALIGIRAN
Background image of page 2
E:\BEC-PELC Finalized June 2010\EP REFINED 10-12-2010 CDD.doc Printed: 11/9/2010 4:59 PM [ferdie] 2 TALAAN NG MGA PAGPAPAHALAGA AT KASANAYAN SA PAGSASABUHAY NG MGA KANAIS NAIS NA PAG-UUGALI MGA KAUGNAY NA PAGPAPA-HALAGA UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG Pananampalataya/ Pananalig sa Panginoon Dangal ng Tao Pagpapa katao Paggalang sa Pagkakaiba ng relihiyon at Paniniwala Paggalang sa iba 1. Naipakikita ang pananalig sa Panginoon 1.1Naipakikita ang kakayahang magpasalamat sa Panginoon para sa sarili kasapi ng mag- anak kaibigan kalaro kamag-aral 1.2 Naipakikita ang wastong pakikipag- talastasan sa mga kasapi ng mag-anak 1.3 Natutukoy na ang mga pamamaraan ng pakikipag-ugnayan ay pakikipag-usap sa Diyos pag-awit pagsayaw at iba pa 1. Naipakikita ang pagpapahalaga sa buhay na bigay ng Panginoon 1 .1 Naipakikita ang pasasalamat sa mga kakayahan/ talinong bigay ng Diyos sa pamamagitan ng: paggamit sa mga talino at kakayahan pakikibahagi sa iba ng taglay na talino at kakayahan pagtulong sa kapwa pagpapaunlad ng talino at kakayahang bigay ng Diyos 1. Naipakikita ang pagpapahalaga sa lahat ng bagay na likha ng Panginoon 1.1 Naipahahayag ang pagpapahalaga sa mga likha ng Panginoon bukod sa tao Hal. halaman, hayop, dagat, bundok, atbp. 1.2 Naipakikita ang pangangalaga sa mga bagay na likha ng Panginoon gaya ng mga likas na yaman 1.3Naipakikita ang pagpapahalaga sa mga likha ng Panginoon 1.4 Napatutunayan ang kahagalahan ng mga bagay na likha ng Diyos Hal.; - kapwa tao . pagdamay - pakikipagkapwa 1. Nakasusunod sa panuntunang " Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin ng iba sa iyo". (Golden Rule) 1.1 Nasasabi na ang pananampalataya sa Diyos ay maipakikita sa pamamagitan ng pagmamahal sa Kanyang likha 1.2 Naihahayag nang
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}