BEC-PELC 2010 - Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan

BEC-PELC 2010 - Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
E :\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC - EPP.docx Printed: 8/11/2010 10:26 AM [Anafel Bergado] 1 (Philippine Elementary Learning Competencies) BASIC EDUCATION CURRICULUM MAKABAYAN BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Department of Education Republic of the Philippines JUNE 2010 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ang paghahanda at paghubog sa mga mag-aaral sa mundo ng paggawa at sa buhay ay bahagi ng Elementary Education Curriculum. Ito ay nakapaloob sa RA 232 “Education Act of 1982”na nagsasabi na “To promote work experiences which develop the child’s orientation to the world of work and creativity, and prepare himself to engage in honest and gainful work”. Dito linilinang sa mga mag-aaral ang wastong saloobin sa paggawa, ang pagiging malikhain at pagiging entreprenyur. EPP Description: Ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) ay isa sa mga aralin sa asignaturang Makabayan. Ito ay binubuo ng apat na lawak: Sining Pantahanan, Sining Pang-agrikultura, Sining pang-industriya, Tingiang Pangangalakal at Kooperatiba. Itinuturo ang EPP sa lahat ng mag-aaral mula baitang IV hanggang baitang VI. Nililinang sa asignaturang ito ang pangangalaga sa sarili at pamilya, ang kahalagahan ng pagtutulungan ng bawat kasapi upang maging kaaya-aya ang pamumuhay ng pamilya gamit ang makabagong teknolohiya na makapag-aambag sa kaunlaran ng pamayanan. Sa lawak ding ito tinuturuan ang mga bata magluto, mag-imbak ng pagkain gamit ang maka- agham na paraan at pananahi. Ang mga kakayahang ito ay makatutulong sa bawat mag- aaral maging handa sa buhay. Dito nagsisimulang hubugin ang pagiging entreprenyur ng isang mag-aaral. Tinatalakay din ang mga gawaing pang-agrikultura mula sa baiting IV hanggang baiting VI. Pagtatanim gamit ang iba’t-ibang paraang siyentipiko para sa sariling kapakinabangan at sa pamayanan. Ang lawak sa Sining pang-industriya ay nakatuon sa simpleng pagkukumpuni ng mga gamit at kasangkapan sa paaralan at sa tahanan. Hinuhubog din ang mga mag- aaral upang makagawa ng mga kapakipakinabang na proyekto na matatagpuan sa pamayanan gamit ang makabagong paraang teknolohiya. Ang mga proyektong ito ang maaaring maging daan upang ang mga mag-aaral ay kumita at maging enterpreyur. Hinuhubog din ang mga mag-aaral na gumawa ng maramihang proyekto para sa tingiang pangangalakal sa paaralan man o sa pamayanan. Sa pamagitan nito matutugunan ng pamayanan ang panganga-ilangan ng mga manggagawa sa Industriyating Ang Tingiang Tandahan ay tinatalakay sa Baitang IV at Baitang V samantalang ang Kooperatiba ay tinatalakay sa Baitang VI. Dito lalong pinaiigting ang paghubog sa bawat mag-aaral ang pagiging entreprenyur. Ang lawak na ito ay nakapaloob na rin sa mga naunang lawak tulad ng Sining pang-agrikultura at pang-industriya upang lalong mabigyang diin at malinang nang husto sa mga mag-aaral. Sa kabuoan linilinang sa mga mag-aaral ang wastong saloobin sa paggawa upang maging
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/09/2011 for the course EDU 102 taught by Professor G.s.ghai during the Summer '11 term at International Institute for Higher Education.

Page1 / 49

BEC-PELC 2010 - Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online