{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BEC-PELC 2010 - Musika - BASIC EDUCATION...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
E :\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC - Musika.docx Printed: 8/11/2010 10:35 AM [Anafel Bergado] 1 (Philippine Elementary Learning Competencies) BASIC EDUCATION CURRICULUM MAKABAYAN BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Department of Education Republic of the Philippines JUNE 2010 MUSIKA
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ang musika ay isang anyo ng sining na gumagamit ng tunog bilang (medium). Ang mga elemento ng musika ay binubuo ng ritmo, melodiya, anyo, timbre, daynamika, tempo, tekstura at armonya. Ang salitang musika ay hango sa salitang Griyego μουσική ( mousike ), “ang sining ng mga Musa”. Ang paglikha at pagtatanghal, maging ang kahulugan ng musika ay nagkakaiba- iba ayon sa kultura at paniniwalang panlipunan. Ito ay nahahati sa iba’t ibang uri. Ito ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng tao. Sa pamamagitan ng mataas na kalidad at kasiya-siyang programa, patuloy ang pag-unlad ng mga guro at mag-aaral sa paggawa ng musika. Ilan sa mga patunay nito ay ang pagkakaroon nila ng mataas na pagpapahalaga sa sarili, tiwala sa sarili, positibong pananaw sa buhay, at makabuluhang karanasan ng pag-aaral. Ang musika ay nagsisilbing tulay na nagdurugtong ng bawat henerasyon. Layunin ng musika na Music Education Goal The goal of music education in Virginia and in Roanoke County Schools is to empower students to experience music as a source of personal enrichment, as a vehicle for the constructive expression of human emotions, and as a unique intellectual discipline. This goal will be attained through a structured, sequential program of study. Students will develop an intellectual understanding of music through experiences in singing, moving, listening, and playing instruments. They will learn to read and notate music, and to create compositions that transcribe their thoughts and emotions into concrete, musical forms of human expression. Students will exercise their critical thinking skills by investigating and analyzing all facets of the music discipline, employing both traditional modes of instruction and the latest technological advancements. Through active involvement in music students of Roanoke County will build a foundation for a lifetime of participation in and enjoyment of music
Background image of page 2
1 MUSIKA Mithiin: Nalilinang ang kamalayan, kaalaman at mapanuring kaisipan tungkol sa mga elemento ng musika na magagamit upang maipahayag ang damdamin at maipamalas ang pagkamalikhain sa mga gawaing musikal; naiaangkop ang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pamayanan, upang makaagapay sa kamalayang global. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman sa pagpapangkat ng mga nota at pahinga sa iba’t ibang palakumpasan sa paglikha ng hulwarang ritmo.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

BEC-PELC 2010 - Musika - BASIC EDUCATION...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online