BEC-PELC 2010 - Sibika-HEKASI - BASIC EDUCATION...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
E :\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC - SK-HKS.docx Printed: 8/12/2010 11:27 AM [Anafel Bergado] 1 (Philippine Elementary Learning Competencies) BASIC EDUCATION CURRICULUM MAKABAYAN SIBIKA AT KULTURA BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Department of Education Republic of the Philippines JUNE 2010
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1 June 15-19, 2010 PAMANTAYAN NG PAGKATUTO SA SIBIKA AT KULTURA (I – III) MITHIIN: Nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa; may pagmamalaki sa mga pambansang pagkakakilanlan; nagtatamasa ng mga karapatan at gumaganap ng mga tungkulin bilang Pilipino; may positibong saloobin tungo sa paggawa; may kakayahan sa pangangalaga sa kapaligiran; at may kasanayang makatugon sa mga hamon ng pagbabago sa daigdig. I II III INAASAHANG BUNGA: Pagkatapos ng UNANG BAITANG, nagkakaroon ng kamalayan bilang Pilipino na may paniniwala sa Diyos at pagpapahalaga sa kagandahan at kalikasan ng bansa at sa mga karapatang tinatamasa at mga tungkuling dapat gampanan bilang kasapi ng mag- anak, pamayanan at bansa. I. PAMBANSANG PAGKAKAKILANLAN Nakapagpapamalas o nakapagpapakita ang mag- aaral ng: paggalang at paghanga sa mga bagay na nagpapakilala sa mga Pilipino at sa bansa kasiyahan at pagmamalaki sa kagandahan ng sariling pook at ng bansa kakayahan sa paggamit ng batayang kasanayan sa pagtukoy ng kinalalagyan o direksiyon ng isang bagay, pook at bansa paglikha ng payak na gawaing sining gamit ang uri ng linya at hugis at nakaaawit ng payak na mga awiting bayan INAASAHANG BUNGA: Pagkatapos ng IKALAWANG BAITANG , nakikilala ang sarili at mga katangian at sagisag na nagpapakilala sa mga Pilipino at sa bansa, may mga karapatan at tungkulin sa paglinang ng kakayahan upang makalahok sa mga Gawain sa pamayanan. I. PAMBANSANG PAGKAKAKILANLAN Nakapagpapamalas o nakapagpapakita ang mag-aaral ng: pagmamalaki sa mga katangiang nagpapakilala sa mga Pilipino at sa mga sagisag na nagpapakilala sa bansa paghanga at pakikiisa sa maayos na pangangalaga ng kapaligiran at mga likas na yaman ng bansa pang-unawa sa kahalagahan ng mga yaman tao ng bansa at ang mga pagsisikap ng pamahalaan na pangalagaan ang mga ito kasanayan sa paggamit ng payak na mapa sa tulong ng mga pangunahing direksyon sa pagtukoy ng lokasyon ng mga lugar pagpapahalaga sa mga pambansang sagisag sa pamamagitan ng ; - maayos at madamdaming pag-awit ng Lupang Hinirang - wastong paggalang sa watawat - pagsasagawa ng batayang hakbang ng sayaw na Carinosa - paglikha ng payak na gawaing sining INAASAHANG BUNGA: Pagkatapos ng IKATLONG BAITANG, nakapagpapakita ng pagpapahalaga sa mga yaman ng bansa, sa mga karapatang tinatamasa at mga tungkulin dapat gampanan at may positibong saloobin sa paggawa na nakatutulong sa pag-unlad ng pamumuhay. I.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/09/2011 for the course EDU 102 taught by Professor G.s.ghai during the Summer '11 term at International Institute for Higher Education.

Page1 / 25

BEC-PELC 2010 - Sibika-HEKASI - BASIC EDUCATION...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online