BEC-PELC 2010 - Sining - E\CDD Files\BEC-PELC Finalized...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: E :\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC - Sining.docx Printed: 8/11/2010 10:36 AM [Anafel Bergado] 1 (Philippine Elementary Learning Competencies) BASIC EDUCATION CURRICULUM MAKABAYAN BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Department of Education Republic of the Philippines JUNE 2010 SINING SINING BISWAL MITHIIN --- Nakapagpapakita ng mainam na kakayahan sa paggamit ng kaalaman sa sining biswal sa pang-araw-araw na gawain; naipapahayag ang sariling kaisipan, damdamin at pagkatao; naaarok ang nilalaman nang mga pangyayari at simbolo sa lipunang kinaaaniban at naipamamalas na may tiwala sa sariling kakayahan ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang elemento, prinsipyo ng sining, masusing pagpili at pagpapahalaga sa tema/paksa (subject), midya, kagamitan at pamamaraan; at napahahalagahan ang mga pamanang sining at ang kaugnayan nito sa kasaysayan at kultura na sumasagisag sa pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Ang mga bata ay nakapagpapakita ng pagkamalikhain at kaalaman sa mga prinsipyo at elemento ng sining na makikita sa kapaligiran at mararanasan sa pang-araw araw na gawain; nakapagpapahalaga at naipagmamalaki ang mga pamana ng sining na nagpapakita ng pambansang pagkakakilanlan. Pamantayan: Ang mga bata ay nakapagpapakita ng may mainam na antas sa pagkamalikhain sa pagpapahayag ng sariling kaisipan, damdamin at pagkatao na ginagamit ang iba’t ibang pamamaraan sa sining; naipagmamalaki ang mga katutubong sining at mga disenyong etniko na nagpapakilala ng ating pagka-Pilipino. Pamantayan: Ang mga bata ay nakapagmamalaki tungkol sa mga katutubo at etnikong sining at iba pang pamana ng lahi na nagpapakita ng pambansang pagkakakilanlan; naipahahayag ang pagiging kritiko sa pamamagitan ng pagsasaliksik tungkol sa mga sinaunang bagay o sining bayan at ang dahilan kung bakit ito ginawa. I. PANDAMA SA KAGANDAHAN (AESTHETIC PERCEPTION); PAG-GAMIT NG KAALAMAN TUNGKOL SA ELEMENTO AT PRINSIPYO NG SINING -natutukoy at nailalarawan ang bawat elemento at prinsipyo ng sining na makikita sa kapaligiran, nagagamit ang mga ito sa pagbabahagi ng mga ideya sa pamamagitan ng likhang sining I. PANDAMA SA KAGANDAHAN (AESTHETIC PERCEPTION); PAG-GAMIT NG KAALAMAN TUNGKOL SA ELEMENTO AT PRINSIPYO NG SINING -natutukoy at nailalarawan ang bawat elemento at prinsipyo ng sining na makikita sa kapaligiran, nagagamit ang mga ito sa pagbabahagi ng mga ideya sa pamamagitan ng likhang sining I. PANDAMA SA KAGANDAHAN (AESTHETIC PERCEPTION); PAG-GAMIT NG KAALAMAN TUNGKOL SA ELEMENTO AT PRINSIPYO NG SINING -natutukoy at nailalarawan ang bawat elemento at prinsipyo ng sining na makikita sa kapaligiran, nagagamit ang mga ito sa pagbabahagi ng mga ideya sa pamamagitan ng likhang sining A. Naipamamalas ang kaalaman at pag-unawa sa mga elemento ng sining A. Naipamamalas ang kaalaman at pag-unawa sa mga elemento ng sining A.Naipamamalas ang kaalaman at pag-unawa sa mga elemento ng sining...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

BEC-PELC 2010 - Sining - E\CDD Files\BEC-PELC Finalized...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online