outline for review - 7 Mga katangian ng taong maaaring...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MORAL NA KILOS 1. Ang kahulugan ng anim na pangunahing pagpapahalaga (core moral values: Love of God, Love of Truth, Respect for Life, Respect for Authority, Respect for Human sexuality, Responsible Dominion over material things) 2. Pamantayan ng Moral na Kilos (Determinants of Morality) 3. Kilos ayon sa pamantayang moral 4. Epekto ng pakikibahagi sa paggawa ng masama (cooperation in evil) sa dignidad bilang tao. 5. Konsensya pamantayan ng wastong kilos, intension at pasya. 6. Kahalagahan ng pagpapaliban ng pagpapasya sa panahon ng pagkalito at agam-agam.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 7. Mga katangian ng taong maaaring hingan ng payo o tulong sa panahon ng pagkalito at agam-agam 8. Kahalagahan ng kalooban (inner peace) sa gitna ng suliranin, pagsubok at alalahanin. 9. Mataas na pamantayang moral sa pagiging mapanagutan sa kilos at pasya (accountability to one’s actions) 10. Pagsunod sa mga pamantayang moral na napagpapanlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa....
View Full Document

This note was uploaded on 11/09/2011 for the course ENG 105 taught by Professor E.lala during the Spring '11 term at University of the Philippines Diliman.

Ask a homework question - tutors are online