{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lec_20_notes

lec_20_notes - 35H MO 0A[2312993 ‘54 L 20{Puflune lemsil...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 35H. MO 0A [2312993 ‘54 L # 20 {Puflune lemsil. Jafle .336!th [I Algqleqalm ("tum-(2%! mflldm ' ‘ Ed , 1.1115011 mum Wm: M urn-mil _ June 1: I'd Mag“: . F F _ flintfafhiri Wk: “pad tefls /] - Md Hood «Ila a Rim“. (a! Hit 45 . Cell flat-Mar catapult-5‘ xmmilaflef affwhlzbm , madam R on’mnrfle: ., growl - Gmmeffic ,41QI1MWE .73 “If. rd;;;m;[§,l"_ I L” J . _ l' Fm: mdnw Lqu 3"” WWW 1 . .‘ ad ; ' . a. .. flame I L, £11m .acu: . f , .94.? Ma. L' 1 ( ' . 1' why»: l}.{ftm1£j { r ‘ is .01: float 1%":er 4' xi it \‘C' mwdr Jim; "‘ over which 1* finish: :(lfitud .441“: g 1’ . fidmm 55m .‘fs-mn . v .Jmmr- LEE.“ movie 1 ‘L .. f H .. H b mu!) 9 .mmb m" mmelles : “32 = to “415’ If: E A: 3 V ' 1-" _ r _. L ._ x.» _ A. v 1 “(e - :3- £1,391 99% R x x; J We mm All. It: '3' " MPb'ku'H'_'3 «1'15 25'» 113ml {Jefogrgg‘ Jesian. - A“ MC L l; Uri: fiéw‘ ‘ ' ' ' — x5213: Academe 1mm My” 353—353 énercjrq 93:1 ,IJu Inning fob»; * A’Jh "cal .wnfainers 3:52 #1230 I". 6/ t ‘ /£LJJI‘JF[U£IC 0.9mm] .dr (tLJJ El Membmlhe Mach—flips -'t_.e-_ L H; ("raw «MG-‘16! 11 ~39 {91411.1(an Ark-I'd: / 52rd I Arlrear British}? 0}; Mom 9.; ,9 15m Jointe- ~ /'* - ' ,L 5/2" T—y u“ \ I :9 a» a A.» r _ 4 f— m an a i L 2 3 J—L - I /v M. T _ uméw . juicing affix-'5 “A « L - "— 1m mm; {'qdlaplmtl‘tc tor: a, reacts “" I’m 213-2 _ Marianna: (Educ ,Z-Lln'tifi- HIE ,rngfmffim U o ‘I' 5n = 35,—!) U; " 'g' " 0'22 + - "m‘i “Jar Eu 3 522 = a) a; a}: ‘ an 0'.- i. 5 1-1» 2 2 - e-xranshm 9+. mm ‘M = (L0 * £10] ‘ Li_ :_—___[ ._ _ . . AD . L z '2 : Le- ' a: E .341 ° :__l~—___l_§ 2 (1' {’L—AL 1d («u a f _ «Mme Jul 1.er Lle ,Jénsim'x N [N]: [Ema f [enT'Ha] W2 [r]: [FE-Ice f Leggl‘ih’] Nu: h 0- '5st Wham“?- Mr MIMI of Fla-E ,L “ jam 0‘11 g N . 11 _ Eh l1»: _ _ ITL my) ' A; 3 K‘ % M“ m 5* M Ma!“ If“ H“ h . a chr HfE EFL?) - numlm': {W “a ,fme II'PI'J [Huger M .11 _ a 2 N /m Md Road. 59" l/torbtk) ~ 0,135 H [m { Evan..- 3 WCIIIJR .1 wafer I m: mkrfnm ~ '3. W N {m L Amid 42km M 2 _ 4 y r "I: “‘ .1 . jug,” Engine. ‘ z 6 IA EU ,deflhifim /*I = - K5 3 '“5 9x 1 1 \ . 1 F 1‘1 xmamouf 3 K5 Ira-Jung main»: ._ E. 3 , .(urvalivie ~ 1. “5 = LH— bending .mcdu'us- ¥Dr HE R 12 (1- v 2 ) L" - mfuw of H3 frli‘riqfi) frme [I'FIJ Ellafler ,, 410 - 30 .37 Ml H003! ‘w‘ u 10 - 30 H « _311_€be_ wew #‘lll'a _ 1 4” 9 a @I a 9 L1 9 a 9 =2, 9 6 e a; .a a a a a _ Jé‘flflc 11112!!! brave Alum M0101,“ {Tm = 26 E?! I I All“, {mum ; N2| g 2 A G El?I fig mILTqrafir? 0m Jar: udmess H5: 2'1 G ‘ mIImEmne Arbor ,maiwfm - Mféfimenfi veg {Jail-f is firm: ._.{wt’€ {TM Mmfm H: K 7 20's x: f’ 1,. ._ L ‘N ( HM 19953 ) _ (Ted ULJJ cell a 2.5 / rm 15m; 5:9 =, 52;; . 20-”) Am Moiufus Tami Modulus Li"? TILE Mn"? "J" is mamrcde M?: a: I); E } would EXP“! H5 1' K5 , inf vex; “{m HIE Jl-f [mg-d“ 3/, _, I {' Rad“ £14 -5?“ .1‘5afi'ermo. _ I 5W8” F |' i- R'- .F: 0 cut afien N 2'” K N = FR: P; f " ‘ -' - f f- ' I -. . {Ito/r: rm .m: a mi flan: - EUHSI'JEr IKE mm f k, .3"? is» a: ,‘5"! My .1; surfine‘ reason N t J“ l W. We“! FF Laplace l/J Wabn . Swim; male AA bfindlm 3' 2mm (dated: :1: Parr H'smm ’: mummy? L111?! 15) (7 l. q f P + N :a—ul _ K5 3 ’"3 = Cl x] 1 a,” :1 I P: 0 M .curml‘ure \—_——\r'_'__"'-H—' ‘_" _"'_r-_ __ r ,ler Fa :e I’ensl an herd}? - order 34 Mugncliule Arf 439-49 five gFFectc . _ Wm KB 34 u; H Kn ,ug U |' ax‘ a J . -— +£nsmx N ax“; - L:- Afimacknshc damensmn cw Much ,4, Wm; ‘37“: ~ N 4:5; K5 1 r K 41 .1131 ,3; Emil-:9 harm m EUIMHCE (Wuhan 5 IF 3> 1 J " Enzlm u H I a Microrfiefi'g Aaeiratm Aida cons-Her N L E _ View; Manse if " \. in P _ P — 2” __ ‘- . Er . E ! R v V a - l $/5r:5r:.. PP. 9v ~=l(r;-F:-)J_-L .f_.‘=‘% ' ® a- fi=££ 2 ' fir RV I‘ E - _ 6'} If] _ ,qet :4 “{mn geomefitc maumenh Afi'fnd bl‘ajer N 2' mm Alith 34 _ PEit Alt 1 I L I mwilaeril . mafia-If N An 2 Rf RI: RV flaws-:1 .-m£m Lrane. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

lec_20_notes - 35H MO 0A[2312993 ‘54 L 20{Puflune lemsil...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online