Phân Tích SWOT Của Cty Vinamilk

Phân Tích SWOT Của Cty Vinamilk - Phn Tch SWOT...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Phân Tích SWOT C a Cty Vinamilk 1.Đi m M nh: + Th ng hi u m nh , th ph n l n (75%). ươ ầ ớ + M ng L i phân ph i r ng kh p (64 t nh thành ). ướ ố ộ + S n ph m đa d ng, giá c c nh tranh. ả ạ + Dây chuy n s n xu t tiên ti n ế + Ban lãnh đ o có năng l c qu n lý t t. + Danh m c s n ph m đa d ng và m nh (150 ch ng lo i s n ph m) ạ ả + Quan h b n v ng v i các đ i tác. ệ ề + Đ i ng ti p th và nghiên c u s n ph m giàu kinh nghi m ủ ế 2. Đi m Y u ế + Ch y u t p trung s n ph m vào th tr ng trong n c. ủ ế ậ ị ườ ướ + Ho t đ ng Marketing c a công ty ch y u t p trung mi n Nam. ạ ộ ủ ế ậ 3.C H i ơ ộ + Các chính sách u đãi c a chính ph v ngành s a ( phê duy t 2000 t cho các d án phát
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course MAT G233 taught by Professor Professor during the Spring '10 term at Rasmussen College.

Ask a homework question - tutors are online