Phân tích SWOT về môi trÆ°á&r

Phân tích SWOT về môi trÆ°á&r

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Phân tích SWOT v môi tr ng kinh doanh nghi p v NHQT c a các NHTM ườ Vi t Nam 06/05/2010 Nghiệp vụ NHQT bao gồm tất cả các dịch vụ do khách hàng yêu cầu có liên quan đến thương mại quốc   tế, đầu tư quốc tế, du lịch quốc tế. .., hay nói cách khác, đó là việc ngân hàng thực hiện một, một số hoặc   tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư và cung ứng các dịch vụ tài chính ngân hàng trên thị trường  quốc tế nhằm mục đích sinh lời.  Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới  (WTO), điều này mang lại cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động của hệ thống ngân hàng  thương mại (NHTM) Việt Nam nói riêng nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn nếu như không có  sự nỗ lực, cố gắng. Sự mở cửa hệ thống ngân hàng với những quy định nới lỏng và một lộ trình giảm dần  sự bảo hộ của Chính phủ đang và sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng nước ngoài tham gia, mở rộng hoạt  động kinh doanh tại Việt Nam. Các ngân hàng nước ngoài có nhiều lợi thế hơn các NHTM Việt Nam về vốn, công nghệ, trình độ quản lý  và đặc biệt là cung ứng những sản phẩm dịch vụ ngân hàng quốc tế hoàn hảo. Do đó, khi tham gia hoạt  động kinh doanh tại thị trường Việt Nam, các ngân hàng nước ngoài sẽ đi vào phát huy những sản phẩm  dịch vụ này. Trong khi đó, mảng nghiệp vụ ngân hàng quốc tế (NHQT) ở các NHTM Việt Nam ngoại trừ  một số ngân hàng như VCB, ACB, BIDV, Techcombank. .. thì hầu hết chưa được quan tâm chú trọng phát  triển. Ngoài ra, cùng với các sản phẩm ngân hàng quốc tế, các ngân hàng nước ngoài sẽ đưa ra các sản  phẩm dịch vụ nội địa đi kèm mang tính cạnh tranh cao dựa vào đó thu hút thêm nhiều khách hàng lớn, mở  rộng thị phần kinh doanh, tăng lợi nhuận.  Tình hình này đặt ra cho các NHTM Việt Nam phải có chiến  lược phát triển lâu dài để thích nghi với sự cạnh tranh gay gắt đó. Vì vậy, việc phân tích SWOT về môi  trường kinh doanh nghiệp vụ NHQT của các NHTM Việt Nam là đặc biệt quan trọng, đây là cơ sở để các  NHTM Việt Nam phát huy những tiềm năng cũng như khắc phục những điểm hạn chế để phát triển trở 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

Phân tích SWOT về môi trÆ°á&r

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online