Họp là má»™t hoạt Ä‘á&raquo

Họp là má»™t hoạt Ä‘á&raquo

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H p là m t ho t đ ng không th thi u c a m i t ch c. Nh ng h p không ph i lúc nào cũng ạ ộ ế ỗ ổ ư thú v , và không ph i ai cũng thích h p. N u cu c h p không đ c chu n b chu đáo s tr ế ượ ẽ ở nên kém hi u qu và m t th i gian. V y làm sao đ cu c h p c a b n đ t đ c k t qu cao ạ ượ ế nh t? Tr c tiên, b n c n ph i xác đ nh m c đích rõ ràng và th c t c a cu c h p. Chu n b các ướ ự ế ủ v n đ c th c n ph i th o lu n. Các cu c h p g n nh di n ra m t cách t nhiên, nó s ít ề ụ ể ầ ư ễ hi u qu .T đó, b n ph i quy t đ nh ai s là ng i tham gia trong cu c h p, d a vào m c ả ừ ế ị ườ đích c a cu c h p. B n cũng nên cung c p cho các đ i bi u m t l ch trình tr c khi cu c h p
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course MAT G233 taught by Professor Professor during the Spring '10 term at Rasmussen College.

Ask a homework question - tutors are online