phancong - BNG PHN CNG MN PHNG PHP NGHIN CU TRONG KINH...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B NG PHÂN CÔNG MÔN PH NG PHÁP NGHIÊN C U TRONG KINH DOANH ƯƠ Đ tài: M c đ hài lòng c a sinh viên tr ng ĐH Tôn Đ c Th ng v i vi c s ườ ệ ử d ng th ATM Agribank I . Đ t v n đ nghiên c u (Vy+Oanh) 1. M t s khái ni m ộ ố 2. Lý do ch n đ tài II. M c tiêu nghiên c u (Vy+Oanh) III. Đ i t ng và ph m vi nghiên c u ố ượ (Vy+Oanh) 1. Đ i t ng nghiên c u ố ượ 2. Ph m vi nghiên c u IV. Ý nghĩa nghiên c u (Trang+Lình) V. Gi thi t nghiên c u và mô hình nghiên c u ế (Trang+Lình) 1. Gi thi t nghiên c u ế 2. Mô hình nghiên c u VI. Ph ng pháp nghiên c u ươ 1. Ph ng pháp nghiên c u đ nh tính ươ a. Quá trình thu th p thông tin (Th o+Di m) b. Ph
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

phancong - BNG PHN CNG MN PHNG PHP NGHIN CU TRONG KINH...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online