ppnckd - Cc khi nim I.1 Khch hng Khch hng l nhng c nhn h...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I. Các khái ni m: I.1. Khách hàng: Khách hàng là nh ng cá nhân, h gia đình và t ch c có mua s m nh ng s n ph m hay d ch v đ c t o ra bên trong m t n n kinh t . ụ ượ ạ ộ ề ế Khách hàng là nh ng ng i ch p nh n chi tr m t s ti n nào đó đ đ c s h u m t ườ ả ộ ố ề ể ượ ở ữ s n ph m hay d ch v . 1.2.Ng i tiêu dùng: ườ Ng i tiêu dùng là nh ng cá nhân, h gia đình và t ch c có s d ng nh ng s n ph m ườ ử ụ hay d ch v đ c t o ra bên trong m t n n kinh t . ụ ượ ạ ộ ề ế M t cách hi u khác v ng i tiêu dùng là nh ng cá nhân mua nh ng s n ph m và d ch ườ v cho tiêu dùng cá nhân mà không nh m vào m c đích kinh doanh. Nh v y t t c nh ng ng i trong xã h i này đ u là ng i tiêu dùng. ư ậ ấ ả ườ ườ 1.3.Hành vi ng i tiêu dùng: ườ Hành vi ng i tiêu dùng là quá trình kh i x ng t c m xúc là mong mu n s h u s n ườ ở ướ ừ ả ở ữ ph m, d ch v , c m xúc này bi n thành nhu c u. T nhu c u,con ng i tìm ki m các ụ ả ế ườ ế thong tin s c p đ th a mãn nhu c u. Nó có th là thong tin t ý th c có s n(kinh ơ ấ ể ỏ nghi m h c t ng i khác), ho c t logic v n đ , ho c t b t ch c ho c nghe theo ọ ừ ườ ặ ự ặ ự ắ ướ l i c a ng i khác khách quan v i t duy c a mình. ờ ủ ườ ớ ư 2.Quá trình quá t o quy t đ nh c a ng i tiêu dùng: ế ườ Khuy n khích đ t o ra nhu c u cũng là công vi c c n thi t c a ng i kinh doanh đ ế ể ạ ế ủ ườ thúc đ y ng i tiêu dùng vào m t quá trình t o ra quy t đ nh mua s m. Khi th a nh n ườ ế ị nhu c u x y ra, ng i tiêu dùng s h ng vào vi c tìm ki m thông tin đ t đó đi đ n ườ ẽ ướ ế ể ừ ế vi c l a ch n gi a các nhãn hi u và cu i cùng đi đ n quy t đ nh mua. S đ mô t ệ ự ế ế ị ơ ồ quá trình quy t đ nh mua c a ng i tiêu dùng nh sau: ế ị ườ ư Ý th c nhu c u Tìm ki m ế thông tin Đánh giá các l a ch n Quy t ế đ nh mua s m Đánh giá sau khi mua Hình 1:Quá trình quy t đ nh mua hàng c a ng i tiêu dùng ế ị ườ Xét theo s đ thì trong m i l n mua hàng ng i tiêu dùng ph i tr i qua năm b c khi ơ ồ ỗ ầ ườ ướ quy t đ nh mua hàng, nh ng trong th c t không ph i b t c ng i tiêu dùng nào hay b t ế ị ư ự ế ả ấ ứ ườ c lúc nào cũng ph i th c hi n đ năm b c này mà thông th ng h có xu h ng b qua ướ ườ ướ m t giai đo n hay thay đ i trình t gi a các b c. ự ữ ướ Ví d khi m t ng i mua d u g i đ u nhãn hi u quen thu c v i mình, sau khi nh n bi t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course MAT G233 taught by Professor Professor during the Spring '10 term at Rasmussen College.

Page1 / 6

ppnckd - Cc khi nim I.1 Khch hng Khch hng l nhng c nhn h...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online