bangkhaosatsuadoi.

bangkhaosatsuadoi. - B N Ả G CÂU H I PH NG V N Ỏ Ỏ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: B N Ả G CÂU H I PH NG V N Ỏ Ỏ Ấ Xin chào các anh ch , chúng tôi đang ti n hành cu c kh o sát hành vi khách hàng c a siêu th . ị ế ộ ả ủ ị M c đích nghiên c u là tìm hi u quan đi m c a nh ng ng i tiêu dùng v siêu th , tâm lý, nhu ụ ứ ể ể ủ ữ ườ ề ị c u và cách mua s m c a khách hàng siêu th . K t qu nghiên c u s giúp cho các siêu th hi u ầ ắ ủ ị ế ả ứ ẽ ị ể rõ h n khách hàng c a mình và nâng cao ch t l ng ph c v . R t mong nh n đ c s h p tác ơ ủ ấ ượ ụ ụ ấ ậ ượ ự ợ c a anh/ch . ủ ị 1) Anh (ch ) có hay ị đ n siêu th Lotte mart Q7 không? ế ị có không 2) M c đ th ng xuyên anh (ch ) đ n siêu th trong năm qua nh th nào?( n u ch a đi d ng ứ ộ ườ ị ế ị ư ế ế ư ừ kh o sát) ả m i tu n ỗ ầ 2 tu n 1 l n ầ ầ 3 tháng 3 tháng 1 l n ầ m i năm 1-2 l n ỗ ầ ch a đi ư 3) Anh (ch ) đánh giá t m quan tr ng c a các y u t sau đây c a siêu th đ i v i anh (ch ) nh ị ầ ọ ủ ế ố ủ ị ố ớ ị ư th nào? ế không quan tr ng 1 2 3 4 5 r t quan ọ ấ tr ng ọ 1. giá c ả 1 2 3 4 5 2. khuy n mãi ế 1 2 3 4 5 3. ch t l ng và s đa d ng c a hàng hóa ấ ượ ự ạ ủ 1 2 3 4 5 4. cách tr ng bày, s p x p hàng hóa ư ắ ế 1 2 3 4 5 5. s tho i mái (nhà v sinh, n i đ u xe, n i g i đ , ự ả ệ ơ ậ ơ ử ồ …) 1 2 3 4 5 6. d ch v siêu th (gi i trí, khu ăn u ng,…) ị ụ ị ả ố 1 2 3 4 5 7. tính ti n ề 1 2 3 4 5 8. y u t khác:………………………………………. ế ố 1 2 3 4 5 4) Anh (ch ) đi siêu th vào nh ng lúc nào? (có th ch n nhi u h n m t tr l i)Anh (ch ) đi siêu th vào nh ng lúc nào?...
View Full Document

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course MAT G233 taught by Professor Professor during the Spring '10 term at Rasmussen College.

Page1 / 3

bangkhaosatsuadoi. - B N Ả G CÂU H I PH NG V N Ỏ Ỏ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online