Lam Phat - Lm pht l g Trong kinh t hc thut ng lm pht c dng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L m phát là gì ? Trong kinh t h c, thu t ng “l m phát” đ c dùng đ ch s tăng lên theo th i gian c a m c ế ọ ữ ạ ượ ỉ ự giá chung h u h t các hàng hoá và d ch v so v i th i đi m m t năm tr c đó. Nh v y tình ế ướ ư ậ tr ng l m phát đ c đánh giá b ng cách so sánh giá c c a hai lo i hàng hoá vào hai th i ượ ả ủ đi m khác nhau, v i gi thi t ch t l ng không thay đ i. ế ấ ượ Khi giá tr c a hàng hoá và d ch v tăng lên, đ ng nghĩa v i s c mua c a đ ng ti n gi m đi, ị ủ ớ ứ và v i cùng m t s ti n nh t đ nh, ng i ta ch có th mua đ c s l ng hàng hoá ít h n so ộ ố ề ấ ị ườ ượ ố ượ ơ v i năm tr c. Có nhi u d ng l m phát khác nhau, nh l m phát m t con s (single-digit ướ ư ạ inflation), l m phát hai con s (double-digit inflation), l m phát phi mã (galloping inflation), siêu l m phát (hyper inflation). .. M t ví d đi n hình c a siêu l m phát là vào năm 1913, t c là ngay tr c khi chi n tranh th ụ ể ướ ế ế gi i n ra, m t USD có giá tr t ng đ ng v i 4 mark Đ c, nh ng ch 10 năm sau, m t USD ớ ổ ị ươ ươ ư đ i đ c t i 4 t mark. Vào th i đó, báo chí đã đăng t i nh ng tranh nh bi m h a v v n đ ổ ượ ớ ế ề ấ này: ng i ta v c nh m t ng i đ y m t xe ti n đ n ch ch đ mua m t chai s a, hay m t ườ ẽ ả ườ ẩ ế ỉ ể b c tranh khác cho th y ngày đó đ ng mark Đ c đ c dùng làm gi y dán t ng ho c dùng ượ ườ nh m t lo i nhiên li u. ư ộ L m phát đ c tính nh th nào? ượ ư ế L m phát đ c đo l ng b ng cách theo dõi s thay đ i trong giá c c a m t l ng l n các ượ ườ ả ủ ộ ượ hàng hóa và d ch v trong m t n n kinh t (thông th ng d a trên d li u đ c thu th p b i ộ ề ế ườ ữ ệ ượ các t ch c Nhà n c, m c dù các liên đoàn lao đ ng và các t p chí kinh doanh cũng làm vi c ướ này). Các giá c c a các lo i hàng hóa và d ch v đ c t h p v i nhau đ đ a ra m t ch s giá c ả ủ ụ ượ ổ ợ ể ư ỉ ố đ đo m c giá c trung bình, là m c giá trung bình c a m t t p h p các s n ph m. T l l m ộ ậ ỷ ệ ạ phát là t l ph n trăm m c tăng c a ch s này. ỷ ệ ỉ ố Không t n t i m t phép đo chính xác duy nh t ch s l m phát, vì giá tr c a ch s này ph ồ ạ ỉ ố ạ ị ủ ỉ ố thu c vào t tr ng mà ng i ta gán cho m i hàng hóa trong ch s , cũng nh ph thu c vào ỷ ọ ườ ỉ ố ư ph m vi khu v c kinh t mà nó đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course MAT G233 taught by Professor Professor during the Spring '10 term at Rasmussen College.

Page1 / 5

Lam Phat - Lm pht l g Trong kinh t hc thut ng lm pht c dng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online