{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lich - Chapter 1 Functions and models(Hm s v biu din 1.1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chapter 1: Functions and models (Hàm s và bi u di n) 1.1. Functions (Hàm s ) Definition (Các khái ni m v hàm s ) Piecewise defined functions (Hàm đ nh nghĩa trên t ng mi n) Symmetry (S đ i x ng) ự ố ứ Increasing and decreasing Functions (Các hàm s tăng gi m) Inverse Functions (Hàm s ng c) ượ Combinations of Functions (S ph i h p các hàm) ố ợ 1.2. Essential functions (Các hàm s c b n) ố ơ ả Linear functions (Hàm tuy n tính) ế Polynomial (Hàm đa th c) Power functions (Hàm lũy th a) Rational functions (Hàm h u t ) ữ ỷ Algebraic Functions (Hàm đ i s ) ạ ố Trigonometric functions (Hàm l ng giác) ượ Inverse trigonometric functions (Hàm l ng giác ng c) ượ ượ Exponential functions (Hàm s mũ) Logarithmic functions (Hàm logarit) Trancendental functions (Hàm siêu vi t). bai doc chuong 1 PDF document bai tap chuong 1 PDF document 2 Chapter 2: Limits and continuity (Gi i h n và liên t c) ớ ạ 2.1. The limits of functions (Gi i h n hàm s ) ớ ạ Tangent problem (Bài toán ti p tuy n) ế ế Definition of a limit (Đ nh nghĩa gi i h n hàm s ) ớ ạ One–side limits (Gi i h n m t phía) ớ ạ Infinite limits (Gi i h n vô cùng) ớ ạ 2.2. Calculating limits using the limit laws (Lu t tính gi i h n) ớ ạ 2.3. The precise definition of a limit (Đ nh nghĩa chính xác gi i h n) ớ ạ Definition (Đ nh nghĩa gi i h n t i m t đi m) ớ ạ ạ Infinite limits (Gi i h n vô h n) ớ ạ Limits at infinite (Gi i h n t i vô c c) ớ ạ ạ Infinite limits at infinite (Gi i h n vô c c t i vô c c)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

lich - Chapter 1 Functions and models(Hm s v biu din 1.1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online