hong_phanthithanh

hong_phanthithanh - MT S VN CN LU NHM M BO HIU LC PHP L CA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M T S V N Đ C N L U Ý NH M Đ M B O Ố Ấ Ề Ầ Ư HI U L C PHÁP LÝ C A H P Đ NG MUA BÁN HÀNG HOÁ QU C T SOME NOTES TO ENSURE LEGAL EFFECT OF CONTRACTS FOR INTERNATIONAL SALES OF GOODS PHAN TH THANH H NG Tr ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng ườ ạ ọ ế ạ ọ TÓM T T Th nào là h p đ ng mua bán hàng hoá qu c t ? H p đ ng mua bán hàng hoá qu c t có ế ế ế nh ng đ c đi m gì và k t c u nh th nào? Làm th nào đ ký k t h p đ ng mua bán hàng ế ư ế ế ế hoá qu c t có hi u l c pháp lý? Các câu h i này không ch là m i quan tâm c a các doanh ế nghi p kinh doanh xu t nh p kh u mà còn thu hút s quan tâm c a các nhà nghiên c u, các nhà ho ch đ nh chính sách. B i hi u đ c các v n đ trên thì công tác so n th o và ký k t ượ ế h p đ ng m i đ c th c hi n t t. Nh đó công tác th c hi n h p đ ng s di n ra suông s , ượ nh ng tranh ch p đáng ti c gi a các bên c a h p đ ng s đ c gi m thi u, góp ph n gia ế ẽ ượ tăng kim ng ch xu t nh p kh u cho doanh nghi p nói riêng và cho đ t n c nói chung. Bài ướ vi t s t p trung tr l i các câu h i đó có liên h đ n pháp lu t Vi t Nam. ế ẽ ậ ả ờ ệ ế ABSTRACT What is a contract for the international sale of goods? What are its characteristics and structure? How to conclude the contract effectively? These questions are the concerns of not only import-export businesses but also researchers and policy-makers. If they understand and answer the questions, then working out and concluding the contract will be done well. And thus, the contract will be carried out smoothly, and unwanted disputes between the parties of the contract will be minimized, which contributes to the increase of import-export turnover for enterprises in particular and for a country in general. The writing will focus on answering the above-mentioned questions with reference to Vietnam laws. 1. Th nào h p đ ng mua bán hàng hoá qu c t ? ế ố ế H p đ ng mua bán hàng hoá qu c t là s tho thu n ý chí gi a các th ng nhân có tr s ố ế ươ ụ ở kinh doanh đ t các qu c gia khác nhau, theo đó m t bên g i là Bên xu t kh u có nghĩa v giao ặ ở hàng và chuy n quy n s h u hàng hoá cho m t bên khác g i là Bên nh p kh u và nh n thanh toán; ở ữ và Bên nh p kh u có nghĩa v thanh toán cho Bên xu t kh u, nh n hàng và quy n s h u hàng hóa ở ữ theo th a thu n. H p đ ng mua bán hàng hoá qu c t là h p đ ng song v : m i bên ký k t h p đ ng đ u có
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course MAT G233 taught by Professor Professor during the Spring '10 term at Rasmussen College.

Page1 / 7

hong_phanthithanh - MT S VN CN LU NHM M BO HIU LC PHP L CA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online