{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Những nguyên tắc, luật l&aacut

Những nguyên tắc, luật l&aacut

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nh ng nguyên t c, lu t l , quy đ nh c b n c a WTO ơ nh minh h a TTO - * Xin cung c p cho tôi ki n th c v nh ng nguyên t c, lu t l , quy đ nh c b n c a ế ơ WTO. Xin chân thành c m n! ( ơ [email protected] ...) Các Hi p đ nh c a WTO r t dài và ph c t p vì đó là nh ng văn b n pháp lí qui đ nh r t nhi u lĩnh v c ho t đ ng nh : nông nghi p, hàng d t may, ho t đ ng ngân hàng, vi n thông, th ư tr ng công, tiêu chu n công nghi p, tính an toàn c a s n ph m, qui đ nh liên quan đ n an ườ ế toàn v sinh th c ph m, s h u trí tu , và còn r t nhi u lĩnh v c khác n a… Tuy nhiên, có m t s nguyên t c đ n gi n và c b n làm kim ch nam c a t t c các lĩnh v c này, và tr ơ ơ thành n n t ng c a h th ng th ng m i đa biên, đó là: ươ - Th ng m i không phân bi t đ i x (thông qua nguyên t c t i hu qu c và nguyên t c đ i ươ x qu c gia). - Th ng m i ngày càng t do h n (b ng con đ ng đàm phán). ươ ơ ườ - D d đoán (t c có th d đoán tr c đ c) nh cam k t, ràng bu c, n đ nh và minh b ch. ướ ượ ế - T o ra (nh m thúc đ y) môi tr ng c nh tranh ngày càng bình đ ng h n. ườ ơ - Khuy n khích phát tri n và c i cách kinh t (b ng cách dành u đãi h n cho các n c kém ế ế ư ơ ướ phát tri n nh t). 1. Th ng m i không phân bi t đ i x : ươ Nguyên t c này th hi n hai nguyên t c: đ i x t i hu qu c và đ i x qu c gia. ử ố Nguyên t c đ i x t i hu qu c (MFN): ử ố "T i hu qu c" có nghĩa là "n c (đ c) u đãi nh t", "n c (đ c) u tiên nh t". ướ ượ ư ướ ượ ư N i dung c a nguyên t c này th c ch t là vi c WTO quy đ nh r ng, các qu c gia không th phân bi t đ i x v i các đ i tác th ng m i c a mình. ươ C ch ho t đ ng c a nguyên t c này nh sau: m i thành viên c a WTO ph i đ i x v i các ơ ế ư thành viên khác c a WTO m t cách công b ng nh nh ng đ i tác " u tiên nh t". N u m t ư ư ế n c dành cho m t đ i tác th ng ướ ươ m i c a mình m t hay m t s u đãi nào đó thì n c này ố ư ướ cũng ph i đ i x t ng t nh v y đ i v i t t c các thành viên còn l i c a WTO đ t t c ử ươ ư ể ấ các qu c gia thành viên đ u đ c " u tiên nh t". Và nh v y, k t qu là không phân bi t đ i ượ ư ư ế x v i b t kỳ đ i tác th
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}