QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA D

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA D

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
QUY N VÀ NGHĨA V C A DOANH NGHI P THEO Ụ Ủ LU T DOANH NGHI P NĂM 2005 Posted on 20/07/2009 by Civillawinfor NGUY N NG C S N Ơ Là n i dung c b n c u thành nên đ a v pháp lý c a doanh nghi p, ch đ nh quy n và ơ ả ấ ị ị ế ị nghĩa v ch u nh h ng t trình đ phát tri n th tr ng và nh n th c pháp lý v v ị ả ưở ị ườ ề ị trí, vai trò c a các thành ph n kinh t . ế 1. Đi u ki n cho vi c xây d ng ch đ nh quy n và nghĩa v c a doanh nghi p ế ị ụ ủ Là n i dung c b n c u thành nên đ a v pháp lý c a doanh nghi p, ch đ nh quy n và nghĩa ơ ả ế ị v ch u nh h ng t trình đ phát tri n th tr ng và nh n th c pháp lý v v trí, vai trò c a ị ả ưở ị ườ ề ị các thành ph n kinh t . V i đ c tr ng c a n n kinh t chuy n đ i, trong giai đo n đ u c a ế ớ ặ ư ế th tr ng Vi t Nam, ch đ nh này đ c xây d ng t quan ni m v vai trò c a t ng thành ị ườ ế ị ượ ủ ừ ph n kinh t đ i v i s phát tri n c a th tr ng. Vì th , đ a v pháp lý c a các doanh nghi p ế ố ớ ự ị ườ ế ị thu c nh ng thành ph n kinh t khác nhau đ c quy đ nh trong nh ng văn b n pháp lu t khác ế ượ nhau v i gi i h n quy n và nghĩa v khác nhau. Ch đ nh v quy n và nghĩa v c a doanh ớ ạ ế ị ụ ủ nghi p trong Lu t Doanh nghi p năm 2005 (LDN 2005) đ c hình thành t nh ng đi u ki n ượ sau: Th nh t, các b ph n trong c u trúc c a th tr ng Vi t Nam đã c b n đ c hình thành v i ị ườ ơ ả ượ di n m o n đ nh và chuy n sang giai đo n phát tri n. Chúng ta không còn loay hoay trong ạ ổ giai đo n xây d ng các thi t ch c a th tr ng, mà đã chuy n qua th i kỳ hoàn thi n chúng ế ế ủ ị ườ đ phát tri n th tr ng lành m nh. M t khác, quá trình h i nh p kinh t qu c t m t cách ị ườ ế ố ế ộ toàn di n m ra nhi u tri n v ng cho s phát tri n, song cũng đ t ra nhi u v n đ c v ề ả ề nh n th c l n th c ti n đòi h i ph i gi i quy t. Trong đó, chúng ta ph i công nh n và tôn ứ ẫ ế tr ng các nguyên t c, nguyên lý căn b n đã đ c th tr ng khu v c và th gi i s d ng. ượ ị ườ ế ớ ử ụ Pháp lu t đ c xem là đ i l ng b o đ m s cân b ng, lành m nh, bình đ ng c a th tr ng. ậ ượ ạ ượ ị ườ Do đó, nh ng thái đ đ i x phân bi t làm nh h ng đ n s bình đ ng c a các doanh ộ ố ử ưở ế nghi p thu c nh ng thành ph n kinh t khác nhau không đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course MAT G233 taught by Professor Professor during the Spring '10 term at Rasmussen College.

Page1 / 8

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA D

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online