Thủ tục hải quan đối

Thủ tục hải quan đối

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Th t c h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u ủ ụ ố ớ 05/30/2003 - Chính sách Nhandan.org.vn, c p nh t 18 gi - 21-05-2003 Th t c h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u ủ ụ ố ớ Ngày 16-4, B Tài chính ban hành Quy t đ nh 53/2003 quy đ nh th t c h i quan v i hàng hóa ế ị ủ ụ xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u. Thông t có hi u l c t ngày 30-5-2003. ư ệ ự ừ QUY T Đ NH c a B tr ng B Tài chính s 53/2003/QĐ-BTC ộ ưở ngày 16-4-2003 ban hành Quy đ nh v th t c h i quan ề ủ ụ đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u ố ớ B TR NG B TÀI CHÍNH ƯỞ Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 đ c Qu c h i thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; ượ Căn c Ngh đ nh s 101/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph quy đ nh chi ị ị ti t thi hành m t s đi u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch đ ki m tra, giám sát ế ộ ố ề ề ủ ụ ế ộ ể h i quan; Căn c Ngh đ nh s 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh ch c ị ị năng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a B , c quan ngang B ; ơ ấ ổ ứ ủ ộ ơ Xét đ ngh c a T ng c c tr ng T ng c c H i quan, ị ủ ưở QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v th t c h i quan đ i v i hàng hóa ế ị ề ủ ụ ố ớ xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Bãi b ế ị ệ ự ể ừ Quy t đ nh s 1495/2001/TCHQ ngày 26 tháng 12 năm 2001, Đi u 4 Quy t đ nh s ế ị ế ị 19/2002/QĐ-TCHQ ngày 10-01-2002 c a T ng c c tr ng T ng c c H i quan và các văn b n ưở h ng d n khác trái v i n i dung quy đ nh t i Quy t đ nh này. ướ ớ ộ ế ị Đi u 3. T ng c c tr ng T ng c c H i quan, Th tr ng các đ n v thu c và tr c thu c B ưở ủ ưở ơ Tài chính, và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. ế ị KT. B tr ng B Tài chính ộ ưở Th tr ng ứ ưở TR NG CHÍ TRUNG ƯƠ -----------------------------------------
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
QUY Đ NH v th t c h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u ề ủ ụ ố ớ (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 53 /2003/QĐ-BTC ế ị ngày 16-4-2003 c a B tr ng B Tài chính) ộ ưở I. QUY Đ NH CHUNG 1. Hàng hóa xu t kh u chuy n c a kh u là hàng hóa xu t kh u đang ch u s ki m tra, giám
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course MAT G233 taught by Professor Professor during the Spring '10 term at Rasmussen College.

Page1 / 12

Thủ tục hải quan đối

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online