HỢP ĐỒNG MUA BÁN GẠO

HỢP ĐỒNG MUA BÁN GẠO

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H P Đ NG MUA BÁN G O S 018/NVF-GL 1999 Gi a GALLUCK LIMITED Phòng A.3/F, Causeway Tower, 16 -22 Ð ng Causeway ườ V nh Causeway HONGKONG Tel: 8479900, 8976422: Fax: 4839200 Telex: 57889 WSGTC HK ( sau đây g i là ng i Mua) ườ Công ty xu t nh p kh u l ng th c Hà ẩ ươ N i 40 đ ng Hai Ba Trung , Hà N i ườ VIETNAM Tel: 328999, Telex: 328492 - VNF VT Ð a ch đi n tín : VINAFOOD HANOI ( sau ỉ ệ đây g i là ng i Bán) ườ Hai bên cùng đ ng ý đ i v i h p đ ng mua và bán g o trên c s đi u ki n nh sau: ố ớ ợ ơ ở ề ư 1. Hàng hoá: G o tr ng Vi t Nam 2. Quy cách ph m ch t: - T m: t i đa 35% - Thu ph n: t i đa 14,5% - T p ch t: t i đa 0,4% - G o v mùa 1998-1999 3. S l ng: ố ượ 100.000 MT trên d i 5% theo s l a ch n c a ng i bán ướ ự ự ườ 4. Giá c : 2USD m t MT( t nh) giao hàng tháng 6 đ n tháng 9- 1999 ế a- Lót hàng, cót tính vào tài kho n c a ch tàu/ ng i mua ườ b- Chi phí ki m ki n trên c u c ng đi đ c tính vào tài kho n c a ng i bán (do ng i ệ ở ượ ườ ườ bán ch u) c- Chi phí ki m ki n trên tàu đ c tính vào tài kho n c a ng i mua/ ch tàu ượ ườ d- T t c các kho n thu xu t kh u n c xu t x do ng i bán ch u ấ ả ế ẩ ở ướ ấ ứ ườ e- T t c các kho n thu nh p, thu khác n c đ n . .. và các n c bên ngoài Vi t ấ ả ế ế ở ướ ế ướ Nam s đ c tính vào tài kho n c a ng i mua ẽ ượ ườ 5. Th i h n giao hàng: ờ ạ 20-25 ngày sau ngày m L/C 6. Bao bì: G o ph i đ c đóng trong bao đay m i tr ng l ng t nh m i bao 50kg, kho ng ả ượ ượ 50,6 kg c bì, khâu tay mi ng b ng ch đay xe đôi thích h p cho vi c b c vác và v n t i ậ ả đ ng bi n; ng i bán s cung c p 0,2% bao đay m i mi n phí ngoài t ng s bao đ c x p ườ ườ ượ ế trên tàu. 7. B o hi m: Ng i mua s ch u ườ 8. Ki m tra và xông khói: a- Gi y ch ng nh n ch t l ng, tr ng l ng và bao bì do Vinacontrol c p c ng x p hàng ấ ượ ượ ấ ở ả ế hóa tính ch t chung th m và chi phí do ng i bán ch u ườ c- Th i gian xông khói không tính là th i gian x p hàng ế 9. Các đi u kho n v x p hàng: ề ế a. Ng i mua s thông báo ETA c a con tàu và các n i dung chi ti t c a nó 15 ngày ườ ế ủ ( sau khi tàu nh neo) và thuy n tr
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

HỢP ĐỒNG MUA BÁN GẠO

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online