Hợp đồng phân bón

Hợp đồng phân bón

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H p đ ng phân bón H p đ ng phân bón (b n ti ng Vi t) ế H p đ ng phân bón S : 01-93/XYZ- ABC Ngày 13/08/1999 Gi a:. ......... Ð a ch :. .... Ði n tho i:. ........ Telex:. .......... Fax:. ........ Do ông . ............... làm đ i di n D i đây g i là Bên Mua ướ Và:. ................................ Ð a ch :. ................ Ði n tho i:. .............. Telex:. ................. Fax:. ............... Do Ông . .................... làm đ i di n D i đây g i là : Bên Bán ướ Hai bên tho thu n kí h p đ ng v i nh ng đi u ki n và qui cách đ c nêu ra ượ d i đây: ướ Đi u 1: Hàng hoá và quy cách k thu t 1.1 Tên hàng: Phân urê 1.2 Ngu n g c: Indonesia 1.3 Qui cách k thu t: - Nitrogen ( đ m) : 46% t i thi u - m đ : 0,5% t i đa - Biuret: 1,0% t i đa - Màu s c: tr ng - H t r i: đ c x lí b ng Anti- Caking ạ ờ ượ 1.4 Ðóng gói: 50 kg không k bao PP có l p trong b ng PE 2% t ng s bao dùng làm bao d phòng ( bao không) đ c cung c p mi n phí ượ Đi u 2: Đ n giá- S l ng - T ng giá tr ơ ố ượ 2.1 Ð n giá: 178,00 USD/ MT C&F c ng H Chí Minh ơ 2.2 S l ng: 10.000 MT (+/- 10% tuỳ theo l a ch n c a bên Bán) ố ượ 2.3 T ng tr giá: 1.780.000 USD ( +/- 10% tuỳ theo l a ch n c a Bên Bán) Ghi b ng ch : M t tri u b y trăm tám m i ngàn USD ươ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Đi u 3: G i và giao hàng 3.1 Th i gian g i hàng: không tr h n tháng 9 năm 1999 ễ ơ 3.2 C ng b c hàng: nh ng c ng chính Indonesia 3.3 C ng đ n: C ng tp H Chí Minh ế 3.4 Thông báo g i hàng:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Hợp đồng phân bón

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online