Mau HOP đồng Mua bán Song nghư

Mau HOP đồng Mua bán Song nghư

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ********** H P Đ NG MUA BÁN HÀNG HÓA S : [SO HD]/HĐMB - Căn c Pháp l nh H p đ ng kinh t ngày 25-9-1989 c a H i đ ng ế ộ ồ Nhà n c và các văn b n h ng d n thi hành c a các c p, các ngành. ướ ướ - Căn c vào đ n chào hàng (đ t hàng ho c s th c hi n th a thu n ơ ự ự c a hai bên). Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] T i đ a đi m: [DIA DIEM KY KET] ạ ị , Chúng tôi g m: Bên A - Tên doanh nghi p: [TEN DOANH NGHIEP] - Đ a ch tr s chính: [DIA CHI DOANH NGHIEP] ỉ ụ ở - Đi n tho i: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX] - Tài kho n s : [SO TAI KHOAN] M t i ngân hàng: [TEN NGAN ở ạ HANG] - Đ i di n là Ông (bà): Ch c v : [CHUC VU] - Gi y y quy n s : [SO GIAY UY QUYEN] (n u có). ấ ủ ế Vi t ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] ch c v ế [CHUC VU] ký. Bên B - Tên doanh nghi p: [TEN DOANH NGHIEP] - Đ a ch tr s chính: [DIA CHI DOANH NGHIEP] ỉ ụ ở - Đi n tho i: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX] - Tài kho n s : [SO TAI KHOAN] M t i ngân hàng: [TEN NGAN ở ạ HANG] - Đ i di n là Ông (bà): Ch c v : [CHUC VU] - Gi y y quy n s : [SO GIAY UY QUYEN] (n u có). ấ ủ ế Vi t ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] ch c v ế [CHUC VU] ký. Hai bên th ng nh t th a thu n n i dung h p đ ng nh sau: ư Đi u 1: N i dung công vi c giao d ch: 1. Bên A bán cho bên B:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
STT Tên hàng Đ n v ơ tính S l ng ượ Đ n ơ giá Thành ti n Ghi chú C ng: [SO TIEN] T ng tr giá (b ng ch ): [SO TIEN BANG CHU] 2. Bên B bán cho bên A: STT Tên hàng Đ n v ơ tính S l ng ượ Đ n ơ giá Thành ti n Ghi chú C ng: [SO TIEN] T ng tr giá (b ng ch ): [SO TIEN BANG CHU] Đi u 2: Giá c : Đ n giá m t hàng trên là giá [SO TIEN] (theo văn b n [TEN VAN ơ BAN] (n u có) c a [TEN DON VI BAN HANH VAN BAN]). ế Đi u 3: Ch t l ng và quy cách hàng hóa: ấ ượ Ch t l ng m t hàng [CHAT LUONG, PHAM CHAT SAN PHAM, ấ ượ HANG HOA] đ c quy đ nh theo. ượ [QUY CACH SAN PHAM HANG HOA] Đi u 4: Bao bì và ký mã hi u: 1. Bao bì làm b ng: [CHAT LIEU BAO BI] 2. Quy cách bao bì: [QUY CACH] c [CO] kích th c: [KICH ướ THUOC] 3. Cách đóng gói: [CACH DONG] Tr ng l ng c bì: [TRONG LUONG CA BI] ượ Tr ng l ng t nh: [TRONG LUONG TINH] ượ Đi u 5: Ph ng th c giao nh n: ươ 1. Bên A giao cho bên B theo l ch sau:
Background image of page 2
STT Tên hàng Đ n ơ v tính S l ng ượ Th i gian Đ a đi m B c d V n chuy n Ghi chú 2. Bên B giao cho bên A theo l ch sau: STT Tên hàng Đ n
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course MAT G233 taught by Professor Professor during the Spring '10 term at Rasmussen College.

Page1 / 12

Mau HOP đồng Mua bán Song nghư

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online