Hdhoptackdoanh - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ ự -o0o H P Đ NG H P TÁC KINH

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ ự ạ-------o0o------- H P Đ NG H P TÁC KINH DOANH Ợ Ồ Ợ Căn c Lu t Đ u t n c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n pháp lý khác có liên ứ ậ ầ ư ướ ạ ệ ả quan, các Bên d i đây mong mu n đ c ti n hành ho t đ ng đ u t t i C ng hoà Xã ướ ố ượ ế ạ ộ ầ ư ạ ộ h i ch nghĩa Vi t Nam theo hình th c H p đ ng h p tác kinh doanh v i n i dung và ộ ủ ệ ứ ợ ồ ợ ớ ộ ph m vi đ c quy đ nh trong H p đ ng này nh sau: ạ ượ ị ợ ồ ư A. Bên (các Bên) Vi t Nam: ệ 1. Tên công ty: ..................................................................................... ................................................................................................................................................ 2. Đ i di n đ c u quy n: ............................................................... ạ ệ ượ ỷ ề ................................................................................................................................................ Ch c v : ........................................................................................... ứ ụ ................................................................................................................................................ 3. Tr s chính: .................................................................................... ụ ở ................................................................................................................................................ Đi n tho i: ....................... ....................... Fax: ..................... ệ ạ ................................................................................................................................................ 4. Ngành ngh kinh doanh chính: ............... ề ................................................................................................................................................ 5. Gi y phép thành l p công ty: ............................................................ ấ ậ ................................................................................................................................................ Đăng ký t i: .................................. Ngày: ................... ạ ......................................................... B. Bên (các Bên) n c ngoài: ướ 1. Tên công ty ho c cá nhân: ................................................................ ặ ...................................................................................................................................................
View Full Document

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course MAT G233 taught by Professor Professor during the Spring '10 term at Rasmussen College.

Page1 / 5

Hdhoptackdoanh - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ ự -o0o H P Đ NG H P TÁC KINH

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online