hdhuybohd.uyquyen

hdhuybohd.uyquyen - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ H P Đ NG Ợ Ồ H Y B H P Đ NG Y QUY N Ủ Ỏ Ợ Ồ Ủ Ề (Căn nhà s : ố ...............đ ng........................................................................... ườ ph ng ườ ................................................qu n...................................................) ậ Chúng tôi ký tên d i đây g m: ướ ồ BÊN A: (Bên y quy n) ủ ề Ông: Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................... Ch ng minh nhân dân s :……………………….do……… ứ ố ............................ c p ngày.......tháng.......năm...... ấ ........................................................................ Đ a ch th ng trú: ị ủ ườ .......................................................................................... ................................................................................................................... Bà:................................................................................................................
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

hdhuybohd.uyquyen - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online