hdmuabandien - C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ-------o0o------- ..., Ngày... tháng... năm ... H P Đ NG Ợ Ồ MUA BÁN ĐI N PH C V M C ĐÍCH SINH HO T Ệ Ụ Ụ Ụ Ạ Mã s h p đ ng ................ ố ợ ồ Chúng tôi g m: ồ Bên bán đi n:.............................................................................................. ệ Đ i di n là ông (bà):.....................…………. Ch c v :................................ ạ ệ ứ ụ Theo gi y u quy n s :....…………......…….ngày.……tháng...… năm...... ấ ỷ ề ố Do.......………………………………. ch c v ....….....………............. ký. ứ ụ Đ a ch :......................................................................................................... ị ỉ S đi n tho i:............................. S Fax:.............……… Email:................. ố ệ ạ ố Tài kho n s : ......................... T i Ngân hàng:............................................. ả ố ạ Mã s thu :.................................................................................................... ố ế S đi n tho i nóng:......................................................................................... ố ệ ạ Bên mua đi n: ệ ........………………………… và .......h dùng chung theo danh ộ sách đính kèm (n u có). ế Đ i di n là ông (bà): .....................………..................................................... ạ ệ S ch ng minh th ......................................................................................... ố ứ ư do Công an ..................................................... c p ngày... tháng... năm....... ấ Theo gi y u quy n ngày..... tháng ...... năm ..... c a:..................................... ấ ỷ ề ủ .......................................................................................................................... Đ a ch :............................................................................................................. ị ỉ S đi n tho i: ..............……S Fax: ..................…. Email:............................ ố ệ ạ ố Tài kho n s : ......................T i Ngân hàng:.................................................. ả ố ạ Hai bên th a thu n ký h p đ ng mua bán đi n ph c v m c đích sinh ho t ỏ ậ ợ ồ ệ ụ ụ ụ ạ t i đ a ch :……………………………………… v i nh ng n i dung sau: ạ ị ỉ ớ ữ ộ Đi u 1. ề Ch t l ng đi n năng ấ ượ ệ 1. T n s : ầ ố Trong đi u ki n bình th ng: 50Hz ề ệ ườ ± 0,2Hz....
View Full Document

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course MAT G233 taught by Professor Professor during the Spring '10 term at Rasmussen College.

Page1 / 5

hdmuabandien - C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online