{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hdmuabannha - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc H P Đ NG MUA BÁN NHÀ (m t ph n ngôi nhà s : ....... đ ng ................. ph ng ......... qu n ........... ) ườ ườ Hôm nay, ngày ........ tháng ....... năm ......... , t i ........................ chúng tôi ký tên d i đây, nh ng ng i t nh n th y có đ năng l c hành vi dân s ướ ườ t ch u trách nhi m tr c pháp lu t v m i hành vi c a mình, g m: ướ Bên bán (1) : Ông (Bà) ........................................................................................................... Sinh ngày: ....... tháng .................. năm ................................................................. Ch ng minh nhân dân s :…………………………….do……… .................... c p ngày ....... tháng ....... năm ...... ........................................................................ Cùng v (ch ng) là Bà (Ông): .......................................................................... Sinh ngày ........ tháng .................. năm ................................................................. Ch ng minh nhân dân s :………………………….. do……… ..................... c p ngày ....... tháng ....... năm ...... ........................................................................ C hai ông bà cùng th ng trú t i s : ườ ....... đ ng ........................................... ườ ph ng ườ ............................ qu n ....................
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online