{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hdthechap_canho_nhachungcu

hdthechap_canho_nhachungcu - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc H P Đ NG TH CH P CĂN H NHÀ CHUNG C Ư Chúng tôi g m có: Bên th ch p ế (sau đây g i là bên A)(1): ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Bên nh n th ch p ế (sau đây g i là bên B)(1): ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Hai bên đ ng ý th c hi n vi c th ch p căn h nhà chung c theo các tho thu n sau ế ư đây: ĐI U 1 NGHĨA V Đ C B O Đ M ƯỢ 1. Bên A đ ng ý th ch p căn h c a mình đ b o đ m th c hi n nghĩa v dân s ế đ i v i bên B. 2. Nghĩa v đ c b o đ m là (3): ..................................................................... ượ ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
...................................................................................................................................... ĐI U 2 TÀI S N TH CH P Căn h thu c quy n s h u c a bên A theo ....................................................... ............................................................................................................................... (2), c th nh sau: ư - Đ a ch : ........................................... - Căn hô sô: ...................... tâng ........................ ̣ ́ ̀ - T ng di n tích s d ng: ................... - Di n tích xây d ng: ......................... - K t c u nhà: ...................... ế - S t ng nha chung c : ................ t ng ố ầ ̀ ư Căn h nêu trên là tài s n g n li n v i th a đ t sau: - Th a đ t s : ................................................... - T b n đ s : .................................................. ồ ố - Đ a ch th a đ t: ........................................................................................... - Di n tích: ............................... m2 (b ng ch : .............................................. ) - Hình th c s d ng: + S d ng riêng: ..................................... m2 + S d ng chung: .................................... m2 - M c đích s d ng: .......................................... - Th i h n s d ng: ........................................... - Ngu n g c s d ng: ....................................... Nh ng h n ch v quy n s d ng đ t (nêu co): ..................................................... ế ́ ́ ................................................................................................................................. ĐI U 3 GIÁ TR TÀI S N TH CH P Giá tr tài s n th ch p nêu t i Đi u 2 c a H p đ ng này là: ......................... đ ng ế (b ng ch : ............................................................... đ ng) theo văn b n xác đ nh giá tr tài s n th ch p ngày ..... / ........ / ........ ế ĐI U 4 NGHĨA V VÀ QUY N C A BÊN A 2
Background image of page 2
1. Nghĩa v c a bên A: - Giao các gi y t v tài s n th ch p cho bên B; ế - Không đ c chuy n nh ng, chuy n đ i, t ng cho, cho thuê, góp v n ho c dùng tài ượ ượ s n th ch p đ b o đ m cho nghĩa v khác n u không đ c bên B đ ng ý b ng văn b n; ế ế ượ - B o qu n, gi gìn tài s n th ch p; áp d ng các bi n pháp c n thi t đ b o toàn ế ế giá tr tài s n th ch p trong tr ng h p tài s n th ch p có nguy c b h h ng do khai ế ườ ế ơ ư thác, s d ng; - T o đi u ki n thu n l i cho bên B ki m tra tài s n th ch p. ế 2. Quy n c a bên A: - Đ c s d ng, khai thác, h ng hoa l i, l i t c t tài s n th ch p; ượ ưở ế - Nh n l i các gi y t v tài s n th ch p sau khi hoàn thành nghĩa v tr n . ế - Yêu c u bên B b i th ng thi t h i n u làm m t, h h ng các gi y t v tài s n ườ ế ư th ch p. ế ĐI U 5 NGHĨA V VÀ QUY N C A BÊN B 1. Nghĩa v c a bên B:
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

hdthechap_canho_nhachungcu - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online