{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hdthuenha - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ H P Đ NG THUÊ NHÀ Ợ Ồ Ở ( toàn b ngôi nhà s ........đ ng..................ph ng..........qu n.............) ộ ố ườ ườ ậ Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., t i...........................chúng ạ tôi ký tên d i đây, nh ng ng i t nh n th y có đ năng l c hành vi dân ướ ữ ườ ự ậ ấ ủ ự s và t ch u trách nhi m tr c pháp lu t v m i hành vi c a mình, g m: ự ự ị ệ ướ ậ ề ọ ủ ồ Bên cho thuê (1) : Ông (Bà) ............................................................................................................. Sinh ngày .........tháng..................năm................................................................. Ch ng minh nhân dân s :……………………….do……… ứ ố .............................. c p ngày.......tháng.......năm...... ấ .......................................................................... Cùng v (ch ng) là Bà (Ông): ợ ồ ............................................................................ Sinh ngày..........tháng..................năm................................................................. Ch ng minh nhân dân s :……………………….do……… ứ ố .............................. c p ngày.......tháng.......năm...... ấ .......................................................................... C hai ông bà cùng th ng trú t i s : ả ườ ạ ố .........đ ng........................................... ườ ph ng ườ ..............................qu n....................thành ph .................................. ậ ố ( 2) Bên thuê (1) : Ông (Bà) ............................................................................................................. Sinh ngày .........tháng..................năm................................................................. Ch ng minh nhân dân s :……………………….do……… ứ ố .............................. c p ngày.......tháng.......năm...... ấ .......................................................................... Cùng v (ch ng) là Bà (Ông): ợ ồ ............................................................................ Sinh ngày..........tháng..................năm................................................................. Ch ng minh nhân dân s :……………………….do……… ứ ố .............................. c p ngày.......tháng.......năm...... ấ .......................................................................... C hai ông bà cùng th ng trú t i s : ả ườ ạ ố .........đ ng........................................... ườ ph ng ườ ...............................qu n....................thành ph .................................. ậ ố ( 2 B ng h p đ ng này, ằ ợ ồ Bên cho thuê đ ng ý cho ồ Bên thuê thuê toàn b...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

hdthuenha - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online