{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hdtraodoinhao - 2 CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc H P Đ NG TRAO Đ I NHÀ ( nhà s : .............. đ ng .................. ph ng ............ qu n ....... ườ ườ và nhà s : ......... đ ng .................. ph ng ............ qu n ....... ) ườ ườ Hôm nay, ngày ........ tháng ....... năm ......... , t i ........................ chúng tôi ký tên d i đây, nh ng ng i t nh n th y có đ năng l c hành vi dân s ướ ườ t ch u trách nhi m tr c pháp lu t v m i hành vi c a mình, g m: ướ Bên A (1) : Ông (Bà) ............................................................................................................. Sinh ngày: ......... tháng .................. năm ................................................................. Ch ng minh nhân dân s :……………………….do……… .............................. c p ngày ....... tháng ....... năm ...... .......................................................................... Cùng v (ch ng) là Bà (Ông): ............................................................................ Sinh ngày: ......... tháng .................. năm ................................................................. Ch ng minh nhân dân s :……………………….do……… .............................. c p ngày ....... tháng ....... năm ...... .......................................................................... C hai ông bà cùng th ng trú t i s : ườ ......... đ ng ........................................... ườ ph ng ườ .............................. qu n .................... thành ph .................................. ( 2) Ông ...................................................... và Bà ...................................................... là ch s h u nhà và s d ng đ t s ủ ở ấ ở ố .......................................................... đ ng ườ .......................................................................... ph ng ........................... ườ qu n ................................................... t nh (thành ph ) .................................... (3) . theo Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t s : ấ ở ố ....... ngày ............ tháng ......... năm .......... do ....................................................... c p (4) ngôi nhà có th c tr ng nh sau: ư a. Nhà : - T ng di n tích s d ng: .................................................................. m 2 - Di n tích xây d ng: ......................................................................... m 2 - Di n tích xây d ng c a t ng tr t: ................................................... m 2 - K t c u nhà: ế ......................................................................................... - S t ng: ố ầ ................................................................................................ b. Đ t : ấ ở - Th a đ t s : ......................................................................................... - T b n đ s : ồ ố ....................................................................................... M u này đ c ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 58 /2004 QĐ-UB ngày 15/3/ 2004 c a ượ ế y ban nhân dân thành ph .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
M u s : 16/CC-HĐ - Di n tích: ........................................................................................ m 2 - Hình th c s d ng riêng ................................................................ m 2 c. Các th c tr ng khác: .......................................................................... (5) (ph n di n tích n m ngoài ch quy n; di n tích vi ph m quy ho ch , trong đó ph n di n tích trong l gi i). Giá tr do Bên A và Bên B th a thu n là ............................................... đ (b ng ch ................................................................................................ ) Bên B (1) : Ông (Bà) ........................................................................................................... Sinh ngày: ....... tháng .................. năm ................................................................. Ch ng minh nhân dân s :……………………….do……… ............................ c p ngày ....... tháng ....... năm ...... ........................................................................ Cùng v (ch ng) là Bà (Ông): .......................................................................... Sinh ngày ........ tháng .................. năm ................................................................. Ch ng minh nhân dân s :……………………….do……… ............................ c p ngày ....... tháng ....... năm ...... ........................................................................ C hai ông bà cùng th ng trú t i s : ườ ....... đ ng ........................................... ườ ph ng ườ ............................ qu n .................... thành ph .................................. ( 2) Ông ................................................... và Bà ...................................................... là ch s h u nhà và s d ng đ t s ủ ở ấ ở ố ........................................................ ph ........................................................................... ph ng ........................... ườ qu n .............................................. t nh (thành ph ) ...................................... (3) .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}