Hdtraodoinhao - 2 CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc HP NG TRAO I NH(nh s.ng.phng.qun v nh s.ng.phng.qun Hm nay ngy.thng.nm ti.chng ti k

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ H P Đ NG TRAO Đ I NHÀ ( nhà s :. ............. đ ng. ................. ph ng. ........... qu n. ...... ườ ườ và nhà s :. ........ đ ng. ................. ph ng. ........... qu n. ...... ) ườ ườ Hôm nay, ngày. ....... tháng. ...... năm. ........ , t i. ....................... chúng tôi ký tên d i đây, nh ng ng i t nh n th y có đ năng l c hành vi dân s và ướ ườ ự t ch u trách nhi m tr c pháp lu t v m i hành vi c a mình, g m: ướ ậ ề ọ Bên A (1) : Ông (Bà) . ............................................................................................................ Sinh ngày:. ........ tháng. ................. năm. ................................................................ Ch ng minh nhân dân s :……………………….do……… .............................. c p ngày. ...... tháng. ...... năm. ..... .......................................................................... Cùng v (ch ng) là Bà (Ông): ............................................................................ Sinh ngày:. ........ tháng. ................. năm. ................................................................ Ch ng minh nhân dân s :……………………….do……… .............................. c p ngày. ...... tháng. ...... năm. ..... .......................................................................... C hai ông bà cùng th ng trú t i s : ườ ạ ố ......... đ ng. .......................................... ườ ph ng ườ .............................. qu n. ................... thành ph . ................................. ( 2) Ông . ..................................................... và Bà. ..................................................... là ch s h u nhà và s d ng đ t s ủ ở ữ ử ụ ấ ở ố .......................................................... đ ng ườ .......................................................................... ph ng. .......................... ườ qu n ................................................... t nh (thành ph ). ................................... (3) . theo Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t s : ở ữ ử ụ ấ ở ố ....... ngày. ........... tháng. ........ năm. ......... do. ...................................................... c p (4) ngôi nhà có th c tr ng nh sau: ư a. Nhà : - T ng di n tích s d ng: ử ụ .................................................................. m 2 - Di n tích xây d ng: ......................................................................... m 2 - Di n tích xây d ng c a t ng tr t: ủ ầ ................................................... m 2 - K t c u nhà: ế ấ ......................................................................................... - S t ng:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course MAT G233 taught by Professor Professor during the Spring '10 term at Rasmussen College.

Page1 / 7

Hdtraodoinhao - 2 CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc HP NG TRAO I NH(nh s.ng.phng.qun v nh s.ng.phng.qun Hm nay ngy.thng.nm ti.chng ti k

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online