{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hduyquyen - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc H...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc H P Đ NG U QUY N Chúng tôi g m có: Bên u quy n (sau đây g i là bên A) (1): ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Bên đ c u quy n ượ (sau đây g i là bên B) (1): ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... B ng H p đ ng này, bên A u quy n cho bên B theo nh ng tho thu n sau đây:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐI U 1 PH M VI U QUY N ( 2) ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ĐI U 2 TH I H N U QUY N Th i h n u quy n là ................................ k t ngày ...... / ..... / ......... ể ừ ĐI U 3 NGHĨA V VÀ QUY N C A BÊN A 1. Bên A có các nghĩa v sau đây: - Cung c p thông tin, tài li u và ph ng ti n c n thi t đ bên B th c hi n công vi c; ươ ế - Ch u trách nhi m v cam k t do bên B th c hi n trong ph m vi u quy n; ế - Thanh toán chi phí h p lý mà bên B đã b ra đ th c hi n công vi c đ c u quy n ượ và tr thù lao cho bên B v i s ti n là ............................ (n u có); ế - Ch u trách nhi m n p l phí công ch ng H p đ ng u quy n này. 2. Bên A có các quy n sau đây: - Yêu c u bên B thông báo đ y đ v vi c th c hi n công vi c thu c ph m vi u quy n nêu trên; - Yêu c u bên B giao l i tài s n, l i ích thu đ c t vi c th c hi n công vi c đ c ượ ượ u quy n, n u không có tho thu n khác; ế - Đ c b i th ng thi t h i, n u bên B vi ph m các nghĩa v đã tho thu n. ượ ườ ế ĐI U 4 NGHĨA V VÀ QUY N C A BÊN B 1. Bên B có các nghĩa v sau đây: - Th c hi n công vi c theo u quy n và báo cho bên A v vi c th c hi n công vi c đó; 2
Background image of page 2
- Báo cho ng i th ba trong quan h th c hi n u quy n v th i h n, ph m vi u ườ quy n và vi c s a đ i, b sung ph m vi u quy n; - B o qu n, gi gìn tài li u, ph ng ti n đã đ c giao đ th c hi n vi c u quy n; ươ ượ - Giao cho bên A tài s n đã nh n và nh ng l i ích thu đ c trong khi th c hi n u ượ quy n theo tho thu n ho c theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Bên B có các quy n sau: - Yêu c u bên A cung c p thông tin, tài li u, ph ng ti n c n thi t đ th c hi n ươ ế công vi c đ c u quy n; ượ - Đ c thanh toán các chi phí h p lý đ th c hi n các vi c đ c u quy n và đ c ượ ượ ượ nh n thù lao nh đã tho thu n. ư ĐI U 5 CAM ĐOAN C A CÁC BÊN Bên A và bên B ch u trách nhi m tr
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

hduyquyen - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc H...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online