hduyquyenbannhao

hduyquyenbannhao - 2 CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ------------------------------------ H P Đ NG Y QUY N BÁN NHÀ Bên y quy n (1): Ông (Bà) . ............................................................................................................ Sinh ngày:. ........ tháng. ................. năm. ................................................................ Ch ng minh nhân dân s :……………………….do……… .............................. c p ngày. ...... tháng. ...... năm. ..... .......................................................................... Cùng v (ch ng) là Bà (Ông): ............................................................................ Sinh ngày. ......... tháng. ................. năm. ................................................................ Ch ng minh nhân dân s :……………………….do……… .............................. c p ngày. ...... tháng. ...... năm. ..... .......................................................................... C hai ông bà cùng th ng trú t i s : ườ ạ ố ......... đ ng. .......................................... ườ ph ng ườ ............................ qu n. ................... thành ph . ................................. ( 2) Ông . ..................................................... và Bà. ..................................................... là ch s h u nhà và s d ng đ t nêu trên theo gi y ch ng nh n quy n ủ ở ữ ử ụ ấ ở s h u nhà và quy n s d ng đ t s : ở ữ ử ụ ấ ở ố ...... ngày. ...... tháng. ........ năm. .......... do ........................................................................................................ c p (4) Bên đ c y quy n ượ ủ (1) : Ông (Bà) . ............................................................................................................ Sinh ngày. ......... tháng. ................. năm. ................................................................ Ch ng minh nhân dân s :……………………….do……… .............................. c p ngày. ...... tháng. ...... năm. ..... .......................................................................... Đ a ch th ng trú : ỉ ườ ............................................................................................. B ng h p đ ng này, Bên y quy n đ ng ý y quy n cho Bên đ c ượ y quy n v i nh ng th a thu n sau đây : ĐI U 1 PH M VI Y QUY N Bên y quy n y quy n cho Bên đ c y quy n bán toàn b ngôi ượ ủ nhà nêu trên. Nhân danh Bên y quy n, Bên đ c y quy n th c hi n các ượ ủ vi c sau đây: - T o đi u ki n cho ng i mua tìm hi u các thông tin v ngôi nhà nêu trên; ườ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course MAT G233 taught by Professor Professor during the Spring '10 term at Rasmussen College.

Page1 / 7

hduyquyenbannhao - 2 CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online