hduythacxk - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ --------------------- H P Đ NG U THÁC XU T KH U S … /HĐKTXK Hôm nay ngày… tháng… năm… t i… chúng tôi g m có BÊN Y THÁC - Tên doanh nghi p………………………. - Đ a ch tr s chính ……………………… ỉ ụ ở - Đi n tho i……… Telex………. Fax……………. - Tài kho n s :……………… m t i ngân hàng………………. . ở ạ - Đ i di n là ông (bà) …………. . Ch c v …………………… - Gi y y quy n s ……. (n u có) ấ ủ ế Vi t ngày……… tháng………… năm……do……. ch c v …. . ký ế Trong h p đ ng này g i t t là bên A ọ ắ BÊN NH N Y THÁC Ậ Ủ - Tên doanh nghi p ………………. - Đ a ch tr s chính…………. ỉ ụ ở - Đi n tho i……. . Telex……. Fax………. - Tài kho n s : …………. . M t i ngân hàng…………………… ở ạ - Đ i di n là ông (bà)……………… Ch c v …………………. . - Gi y y quy n s …………. (n u có) ấ ủ ế Vi t ngày…… tháng……. năm ……. Do……. .Ch c v …. . ký ế Trong h p đ ng này g i t t là bên B ọ ắ Hai bên th ng nh t tho thu n n i dung h p đ ng nh sau: ư Đi u 1: N i dung công vi c u thác 1) Bên A u thác cho bên B xu t kh u nh ng m t hàng sau:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
STT Tên hàng Đ n ơ v tính S l ng ố ượ Đ n ơ giá Thành ti n Ghi chú C ng:………………………… 2) T ng giá tr tính theo ti n Vi t Nam (b ng ch ): …………………… 3) T ng giá tr tính theo ngo i t (b ng ch ): ạ ệ ằ …………………………. . Đi u 2: Quy cách ph m ch t hàng hoá 1) Bên B có trách nhi m h ng d n tr c cho bên A v tiêu chu n ướ ướ ch t l ng hàng hoá, tiêu chu n ki m d ch, bao bì, cách ch n m u đ chào ấ ượ hàng v.v… ngay t khi s n xu t, ch bi n. ế ế 2) Bên A ph i cung c p cho bên B các tài li u c n thi t v qui cách, ế ề ph m ch t, m u hàng… đ chào bán. 3) Bên A ph i ch u trách nhi m v ch t l ng hàng hoá (n u có s sai ấ ượ ế l ch so v i n i dung chào hàng) đ ng th i ch u trách nhi m v s l ng ớ ộ ề ố ượ hàng hoá bên trong bao bì, trong các ki n hàng ho c container do bên A đóng, khi hàng đ n tay bên ngoài. ế Đi u 3:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course MAT G233 taught by Professor Professor during the Spring '10 term at Rasmussen College.

Page1 / 6

hduythacxk - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online