{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hdvanchuyenhanhkhachhanhly

hdvanchuyenhanhkhachhanhly - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ---------------------- H P Đ NG V N CHUY N HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ - Căn c … (ghi rõ các văn b n pháp lý đ c áp d ng trong vi c ký k t ượ ế h p đ ng này)… - Căn c vào s th a thu n c a hai bên: Hôm nay, ngày…tháng….năm…. T i………………………. (đ a đi m ký k t) ế Chúng tôi g m có: Bên A (hành khách) - Tên doanh nghi p (ho c c quan, đ i di n hành khách): ơ - Đ a ch …………………….. - Tài kho n s ………. M t i ngân hàng………………… ở ạ - Đ i di n là ông (bà)……….. Ch c v ……………….. - Gi y u quy n s :…………….. (n u có) ế Ngày…tháng…năm……………… Do… Ch c v … ký……… Bên B (Ch ph ng ti n) ươ - Tên doanh nghi p (ho c c quan, đ i di n ch ph ng ti n) ơ ươ - Đ a ch ……………… - Đi n tho i…………… - Tài kho n s ………….. M t i ngân hàng……………… ở ạ - Đ i di n là ông (bà)………….. Ch c v ………………….. - Gi y u quy n s ………….(n u có) ế Ngày………tháng……….năm…………….
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Do…………Ch c v …… ký………………… Hai bên th ng nh t th a thu n nôi dung h p đ ng nh sau: ơ ư Đi u 1. Hành khách, hành lý v n chuy n 1. S ng i…. Tr ng l ng hành lý…. ườ ượ 2. Tính giá c c ướ Đi u 2. Đ a đi m nh n hành khách, giao khách 1. Bên B ph i đ n…đ ng, xã, ph ng……… ế ườ ườ nh n hành khách vào th i gian…..gi …..ngày ..... 2. Đ a đi m, th i gian giao khách Đi u 3. Ph ng ti n v
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}