{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hdxkhaugao - HP NG XUT KHU GO S Ngy[NGAY THANG NAM Hp ng ny...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H P Đ NG XU T KH U G O S : .................. Ngày:[NGAY THANG NAM] H p đ ng này xác nh n vi c mua và bán m t hàng g o đã xát g c t i ố ạ Vi t Nam. GI A : [TEN DOANH NGHIEP] Đ a ch : [DIA CHI DOANH NGHIEP] Đi n tho i: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX] Đ c đ i di n b i Ông (bà): [HO VA TEN] ượ D i đây đ c g i là ướ ượ Bên mua . VÀ: [TEN DOANH NGHIEP] Đ a ch : [DIA CHI DOANH NGHIEP] Đi n tho i: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX] Đ c đ i di n b i Ông (bà): [HO VA TEN] ượ D i đây đ c g i là ướ ượ Bên bán . Hai bên mua và bán trên đây đ ng ý mua và bán m t hàng d i đây ướ theo nh ng đi u ki n sau: 1. TÊN HÀNG: G o Vi t Nam đã xát 2. QUY CÁCH PH M CH T HÀNG HÓA: - Đ m: ộ ẩ không quá 14% - T p ch t: không quá 0,05% - H t v : ạ ỡ không quá 25% - H t nguyên: ít nh t 40% - H t b h : ạ ị ư không quá 2% - H t b c b ng: ạ ạ không quá 8% - H t đ : ạ ỏ kh6ng quá 4% - H t non: không quá 1% - M c đ xác: m c đ thông th ng. ườ 3. S L NG: [SO LUONG] t n 10% tùy theo s l a ch n c a Ố ƯỢ ự ự ng i mua. ườ 4. BAO BÌ ĐÓNG GÓI: đóng gói trong bao đay đ n, m i, m i bao ơ 50kg t nh.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
5. GIAO HÀNG: + [SO LUONG] t n giao trong tháng [THANG]
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

hdxkhaugao - HP NG XUT KHU GO S Ngy[NGAY THANG NAM Hp ng ny...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online