hop dong dai ly - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ -------o0o------- H P Đ NG Đ I LÝ S : [SO HD]/HĐKT Bên A: [TEN DOANH NGHIEP] Tr s : [DIA CHI DOANH NGHIEP] ụ ở Tài kho n s : [SO TAI KHOAN] Đi n tho i: [SO DT] Fax: [SO FAX] Đ i di n: Ông (Bà) [HO VA TEN] Bên B: [TEN DOANH NGHIEP] Đ a ch đăng ký ho t đ ng: [DIA CHI DANG KY HOAT DONG] ạ ộ Gi y phép Đăng ký Kinh doanh: [SO GIAY PHEP KINH DOANH] Tài kho n s : [SO TAI KHOAN] Đi n tho i: [SO DT] Fax: [SO FAX] Đ i di n: Ông (Bà) [HO VA TEN] Sau khi bàn b c hai bên nh t trí cùng ký k t h p đ ng đ i lý v i n i ế ợ ớ ộ dung và các đi u kho n sau đây: Đi u 1: Đi u kho n chung Bên B nh n làm đ i lý bao tiêu cho Bên A các s n ph m [TEN SAN PHAM] mang nhãn hi u: [TEN NHAN HIEU] và theo đăng ký ch t l ng ấ ượ s : [SO DANG KY CHAT LUONG] do Bên A s n xu t và kinh doanh. Bên B t trang b c s v t ch t, đ a đi m kinh doanh, kho bãi và hoàn toàn ch u ị ơ ở ậ trách nhi m t t c hàng hóa đã giao trong vi c t n tr , tr ng bày, v n ư chuy n. Bên B b o đ m th c hi n đúng các bi n pháp t n tr , gi đ c ữ ượ ph m ch t hàng hóa nh Bên A đã cung c p, đ n khi giao cho ng i tiêu ư ế ườ th . Bên A không ch p nh n hoàn tr hàng hóa do b t kỳ lý do gì (ngo i tr tr ng h p có sai sót v s n ph m). ườ ề ả Đi u 2: Ph ng th c giao nh n ươ Bên A giao hàng đ n c a kho c a Bên B ho c t i đ a đi m thu n ế ặ ạ ti n do Bên B ch đ nh. Bên B đ t hàng v i s l ng, lo i s n ph m c th ỉ ị ớ ố ượ ạ ả ụ ể [SO LUONG, LOAI SAN PHAM] b ng th , fax, đi n tính. ư - Chi phí x p d t xe vào kho c a Bên B do Bên B chi tr (k c chi ế ỡ ừ ả ể ả phí l u xe do x p d ch m). ư ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- S l ng hàng hóa th c t Bên A cung c p cho bên B có th chênh ố ượ ự ế
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

hop dong dai ly - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online