hop dong dich vu quan cao thuong mai

hop dong dich vu quan cao thuong mai - CNG HA X HI CH NGHA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ *********** H P Đ NG D CH V QU NG CÁO TH NG M I ƯƠ So: [SO HD]/H Đ QC - Căn c Lu t th ng m i n c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t ươ ướ Nam. - Căn c Ngh đ nh [SO NGHI DINH]/CP ngày [NGAY THANG NAM] ị ị c a Chính ph h ng d n thi hành Lu t th ng m i. ủ ướ ươ - Căn c [ VĂN B N H NG D N CÁC C P CÁC NGÀNH) ƯỚ Hôm nay ngày [NGAY THANG NAM] t i [DIA DIEM] chúng tôi g m có: BÊN THUÊ QU NG CÁO Tên doanh nghi p: [TEN DOANH NGHIEP] Đ a ch tr s chính: [DIA CHI DOANH NGHIEP] ỉ ụ ở Đi n tho i: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX] Tài kho n s : [SO TAI KHOAN] M t i ngân hàng: [TEN NGAN ở ạ HANG] Đ i di n là Ông (bà): [HO VA TEN] Ch c v : [CHUC VU] Gi y y quy n s : [SO GIAY UY QUYEN] (n u ký thay) ấ ủ ế Vi t ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] ch c v ế [CHUC VU] ký. Trong h p đ ng này g i t t là bên A ọ ắ BÊN NH N D CH V QU NG CÁO Tên doanh nghi p: [TEN DOANH NGHIEP] Đ a ch tr s chính: [DIA CHI DOANH NGHIEP] ỉ ụ ở Đi n tho i: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX] Tài kho n s : [SO TAI KHOAN] M t i ngân hàng: [TEN NGAN ở ạ HANG] Đ i di n là Ông (bà): [HO VA TEN] Ch c v : [CHUC VU] Gi y y quy n s : [SO GIAY UY QUYEN] (n u ký thay) ấ ủ ế Vi t ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] ch c v ế [CHUC VU] ký.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course MAT G233 taught by Professor Professor during the Spring '10 term at Rasmussen College.

Page1 / 4

hop dong dich vu quan cao thuong mai - CNG HA X HI CH NGHA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online