{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

giay uy quyen - CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM oc lap T...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ________________ GIAÁY UÛY QUYEÀN NHAØ Chuùng toâi kyù teân döôùi ñaây laø: Beân uûy quyeàn (beân A) Hoï vaø teân:. .......................... Naêm sinh:. ................ - CMND soá:. ................. Do CA:. .............. caáp ngaøy:. ........... - Hoä khaåu thöôøng truù:. .................. Phöôøng. .Quaän (huyeän) Hoï vaø teân:. .......................... Naêm sinh:. ................ - CMND soá:. ................. Do CA:. .............. caáp ngaøy:. ........... - Hoä khaåu thöôøng truù:. .................. Phöôøng. .Quaän (huyeän) Chuùng toâi laø. ........... caên nhaø soá. ...................... Phöôøng Quaän (huyeän) . ...tænh (thaønh phoá) . .......... theo Giaáy pheùp mua baùn nhaø soá:. ..................... do UBND:. ............................ caáp ngaøy ......... thaùng . ........ naêm. ...... , tôø khai chuyeån dòch taøi saûn noäp leä phí tröôùc baï ngaøy:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

giay uy quyen - CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM oc lap T...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online