hdblanhvaivonnuocngoai

hdblanhvaivonnuocngoai - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ ự ạ------------------- H P Đ NG B O LÃNH VAY V N N C NGOÀI Ợ Ồ Ả Ố ƯỚ S : …../…../HĐ ố S đăng ký t i NH:…../….. ố ạ Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …. T i: …………………………………………...………. ạ Chúng tôi g m: ồ 1. Bên b o lãnh ả : Ngân hàng …………..(sau đây g i là Ngân hàng) ọ Đ a ch : …………………………………………………………………………………………… ị ỉ Đi n tho i: ……………………………….. Fax: ………………………………………..……… ệ ạ Do ông (bà) ………………………………. Ch c v : ………………………… làm đ i di n ứ ụ ạ ệ 2. Bên đ c b o lãnh ượ ả : …………………..(sau đây đ c g i là Doanh nghi p) ượ ọ ệ Đ a ch : …………………………………………………………………………………………… ị ỉ Đi n tho i: ……………………………….. Fax: …………………………………………..…… ệ ạ Tài kho n ti n g i VNĐ s : …………….. t i Ngân hàng: ………………………….………. ả ề ử ố ạ Tài kho n ti n g i ngo i t s : ……….... t i Ngân hàng: ………………………………….. ả ề ử ạ ệ ố ạ Do ông (bà) ………………………………. Ch c v : ………………………… làm đ i di n, ứ ụ ạ ệ theo gi y y quy n s …….. ngày …/…/…… c a ………………………………………… ấ ủ ề ố ủ Hai bên th a thu n ký H p đ ng b o lãnh vay v n n c ngoài đ đ u t d án ỏ ậ ợ ồ ả ố ướ ể ầ ư ự theo các đi u kho n d i đây: ề ả ướ Đi u 1. N i dung và ph m vi b o lãnh ề ộ ạ ả 1. Ngân hàng b o lãnh cho Doanh nghi p đ Doanh nghi p vay v n n c ngoài v i ả ệ ể ệ ố ướ ớ s ti n………. (b ng ch ố ề ằ ữ ……………………………………………………………………….) theo H p đ ng vay ợ ồ v n n c ngoài s …. ngày …/…./….ký gi a Doanh nghi p và …………………. đ ố ướ ố ữ ệ ể đ u t theo d án ……………………………….……………….. ầ ư ự 2. Ngân hàng b o lãnh nghĩa v thanh toán n n c ngoài mà Doanh nghi p đã ký ả ụ ợ ướ ệ v i bên n c ngoài theo H p đ ng vay v n. ớ ướ ợ ồ ố 3. Th i h n b o lãnh theo H p đ ng vay v n đã đ c Ngân hàng ch p thu n, k t ờ ạ ả ợ ồ ố ượ ấ ậ ể ừ ngày nh n món vay đ u tiên theo H p đ ng vay v n n c ngoài. ậ ầ ợ ồ ố ướ Đi u 2. Đi u ki n phát hành b o lãnh ề ề ệ ả Ngân hàng phát hành b o lãnh sau khi Doanh nghi p đã hoàn thành th t c v các ả ệ ủ ụ ề bi n pháp b o đ m nghĩa v đ c b o lãnh nêu t i Đi u 4 c a H p đ ng này.c b o lãnh nêu t i Đi u 4 c a H p đ ng này....
View Full Document

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course ECONOMICS ECONOMICS taught by Professor Stephenw.hawking during the Spring '10 term at HKU.

Page1 / 4

hdblanhvaivonnuocngoai - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online