hdchothuenhao - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ ----------- H P Đ NG CHO THUÊ NHÀ Hôm nay ngày 15/ 12/ 2004. T i đ a đi m …………………………. .…………………………… ạ ị Chúng tôi g m: A. BÊN CHO THUÊ NHÀ: H tên: …………………………………………………………………………………………. Ch ng minh nhân dân s : ………………c p ngày ………… t i ……………….………. . Đ a ch : …………………………………………………………………………………………. B. BÊN THUÊ NHÀ: H tên: …………………………………………………………………………………….……. Ch ng minh nhân dân s : ………………c p ngày ………… t i …………………. .……. . Ngh nghi p: ……………………………………………………………………………………. N i làm vi c (n u có): …………………………………………………………………………. ơ ế Cùng th a thu n giao k t h p đ ng thuê nhà v i các n i dung sau đây: ế ợ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course ECONOMICS ECONOMICS taught by Professor Stephenw.hawking during the Spring '10 term at HKU.

Page1 / 2

hdchothuenhao - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online