hddvtrungbaygioithieusp

hddvtrungbaygioithieusp - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ------------------ H P Đ NG D CH V TR NG BÀY GI I THI U S N PH M Ư S …/GTSP Hôm nay ngày…. tháng… năm… t i…. chúng tôi g m có BÊN THUÊ D CH V - Tên doanh nghi p:………. - Đ a ch tr s chính:………… ỉ ụ ở - Đi n tho i:……. Telex:…… Fax:………. . - Tài kho n s :………. . M t i ngân hàng:…………. . ở ạ - Đ i di n là:……… Ch c v :………. - Gi y y quy n s :………. (n u thay giám đ c ký) ấ ủ ế Vi t ngày…. tháng……. năm…. Do…. . Ch c v …. . ký ế Trong h p đ ng này g i t t là bên A ọ ắ BÊN D CH V - Tên doanh nghi p:………. - Đ a ch tr s chính:…………. . ỉ ụ ở - Đi n tho i:……. . Telex:…. . Fax:…………. . - Tài kho n s :……. . M t i ngân hàng:……. ở ạ - Đ i di n là:……… Ch c v :…………. - Gi y y quy n s :……… (n u thay giám đ c ký) ấ ủ ế Vi t ngày… tháng… năm…… Do…. Ch c v ……. ký
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course ECONOMICS ECONOMICS taught by Professor Stephenw.hawking during the Spring '10 term at HKU.

Page1 / 3

hddvtrungbaygioithieusp - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online