hdthanhlapdly - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ -------------------- H P Đ NG THÀNH L P Đ I LÝ S .../HĐĐL. ... Hôm nay ngày. .. tháng. .. năm. .. t i. .. chúng tôi g m có Bên giao đ i lý - Tên doanh nghi p:. .. - Đ a ch tr s chính: ủ ự ở - Đi n tho i:. .. Telex:. .. Fax:. .. - Tài kho n s :. .. M t i ngân hàng:. .... ở ạ - Đ i di n:. .. (theo đúng quy đ nh c a pháp lu t) - Ch c v :. ... Sau đây g i t t là bên A ọ ắ Bên đ i lý - Tên doanh nghi p: - Đ a ch tr s chính: ỉ ụ ở - Đi n tho i:. .. Telex:. .. Fax: - Tài kho n s :. . (theo đúng quy đ nh c a pháp lu t) - Ch c v :. .. Say đây g i t t bên B ọ ắ Hai bên th ng nh t l p h p đ ng thành l p đ i lý v i các đi u kho n ấ ậ sau: Đi u 1: Thi t l p đ i lý ế ậ 1. Bên A giao cho bên B làm đ i lý đ bán (ho c thu mua, v n chuy n) lo i hàng… 2. T i đ a đi m: …. ạ ị
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
3. Bên B có th nhân danh Bên A trong giao d ch, có th yêu c u Bên A k bi n treo t i c a hàng c a mình. ẻ ể ạ ử Đi u 2: Nhi m v c a bên đ i lý. ụ ủ Bên B cam k t th c hi n các ho t đ ng đ i lý sau đây nh m phát huy ế ạ ộ cao nh t hi u qu doanh th ng c a mình. ươ 1. L p c a hàng ho c phòng tr ng bày t i các c s kinh doanh đ bán ư ơ ở s n ph m cho bên A đ a t i, cam đoan không t ý đ a hàng hóa khác vào ư ớ ư bán khi ch a có s ch p nh n c a Bên A; bán hàng đúng giá qui đ nh c a ư Bên A, thu ti n ngay, ch bán ch u cho khách hàng nào đó khi đ c bên A ượ đ ng ý tr c. ướ 2. Bên B quy đ nh s nhân s làm vi c trong c a hàng và phòng tr ng ư bày, qui đ nh giá c thuê nhà, đ a đi m kinh doanh và m c công lao đ ng t i các c s c a đ i lý (n u không có th a thu n khác). ơ ở ủ ế 3. Gi i thi u các đ a đi m ký g i tin c y đ bán hàng hóa cho Bên A. 4. L p tr m l p ráp ho c s a ch a, b o hành hàng hóa cho bên A. ặ ử 5. Thay m t bên A gi i quy t các giao d ch khác đi đ c bên A y ế
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course ECONOMICS ECONOMICS taught by Professor Stephenw.hawking during the Spring '10 term at HKU.

Page1 / 6

hdthanhlapdly - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online