Hdthuenhathuocshnn - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc HP NG THU NH 1(Nh thuc s hu Nh nc Hp ng s 2 Hm nay ngy thng nm ti Cng ty chng ti

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ___________ H P Đ NG THUÊ NHÀ 1 (Nhà thu c s h u Nhà n c) ộ ở ữ ướ H p đ ng s :. ...................... 2 Hôm nay, ngày . .... tháng. .... năm. ..... t i Công ty . .................. …............. , chúng tôi g m: BÊN A (BÊN CHO THUÊ): Công ty. ................................................. ……. - Đ i di n b i Ông (Bà) ................................................ ………………. - Ch c v : ……………………………………………………………. .. - Đ a ch Công ty: ……………………….……………………………. . - Đi n tho i:……………………………………………………………. BÊN B (BÊN THUÊ) : - Ông (Bà):………………………. sinh năm:………………………. . - Ch ng minh nhân dân s : . .............. do ……………………………. . c p ngày:. ...... tháng……năm…………………………………………… - Đ a ch th ng trú:…………………………………………………. . ỉ ườ …………………………………………………. .……………………… là đ i di n cho các thành viên cùng thuê nhà có tên trong ph l c 1 ụ ụ kèm theo h p đ ng. CÙNG TH A THU N NH NG ĐI U KHO N SAU ĐÂY: Đi u 1. N i dung h p đ ng: Bên A đ ng ý cho bên B thuê căn h : . ......................................................... - C p nhà (h ng đ i v i bi t th ):. ................. nhà ph (h m):. ...................... - Di n tích nhà là: . ................ m 2 - Di n tích đ t là: . ................. m 2 Dùng vào vi c: ...................................................................................................... Đi u 2. Giá thuê nhà a. Ti n thuê nhà:. .......................................................... đ ng /tháng b. S ti n đ c mi n, gi m: . ................................. đ ng /tháng ố ề ượ c. S ti n thuê nhà bên thuê th c ph i tr (a-b): . ................ ...đ ng ố ề /tháng 1 M u này đ c ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 ượ ế ị c a y ban nhân dân thành ph ủ Ủ 2 Bên cho thu nhà đ nh s c a h p đ ng cho thuê nhà ố ủ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Đi u 3. Ph ng th c thanh toán: ươ T i n thuê nhà đ c tr hàng tháng t ngày 01 đ n ngày 05 trong tháng ượ ế - Thu tr c ti p:. ........................................... đ ng /tháng
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course ECONOMICS ECONOMICS taught by Professor Stephenw.hawking during the Spring '10 term at HKU.

Page1 / 7

Hdthuenhathuocshnn - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc HP NG THU NH 1(Nh thuc s hu Nh nc Hp ng s 2 Hm nay ngy thng nm ti Cng ty chng ti

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online