{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hdthuenhathuocshnn - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ___________ H P Đ NG THUÊ NHÀ 1 (Nhà thu c s h u Nhà n c) ướ H p đ ng s : ....................... 2 Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ...... t i Công ty ................... ............. , chúng tôi g m: BÊN A (BÊN CHO THUÊ): Công ty .................................................. ……. - Đ i di n b i Ông (Bà) ................................................ ………………. - Ch c v : ……………………………………………………………... - Đ a ch Công ty: ……………………….…………………………….. - Đi n tho i:……………………………………………………………. BÊN B (BÊN THUÊ) : - Ông (Bà):………………………. sinh năm:……………………….. - Ch ng minh nhân dân s : ............... do …………………………….. c p ngày: ....... tháng……năm…………………………………………… - Đ a ch th ng trú:………………………………………………….. ườ …………………………………………………..……………………… là đ i di n cho các thành viên cùng thuê nhà có tên trong ph l c 1 ụ ụ kèm theo h p đ ng. CÙNG TH A THU N NH NG ĐI U KHO N SAU ĐÂY: Đi u 1. N i dung h p đ ng: Bên A đ ng ý cho bên B thuê căn h : .......................................................... - C p nhà (h ng đ i v i bi t th ): .................. nhà ph (h m): ....................... - Di n tích nhà là: ................. m 2 - Di n tích đ t là: .................. m 2 Dùng vào vi c: ...................................................................................................... Đi u 2. Giá thuê nhà a. Ti n thuê nhà: ........................................................... đ ng /tháng b. S ti n đ c mi n, gi m: .................................. đ ng /tháng ượ c. S ti n thuê nhà bên thuê th c ph i tr (a-b): ................. ...đ ng /tháng 1 M u này đ c ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 ượ ế c a y ban nhân dân thành ph 2 Bên cho thu nhà đ nh s c a h p đ ng cho thuê nhà
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Đi u 3. Ph ng th c thanh toán: ươ T i n thuê nhà đ c tr hàng tháng t ngày 01 đ n ngày 05 trong tháng ượ ế - Thu tr c ti p: ............................................ đ ng /tháng ế (vi t b ng ch :………………………………………………………….) ế - y nhi m thu: ..... …………………… ..... đ ng /tháng (vi t b ng ch :…………………………………………………………) ế Bên A đ c y nhi m thu qua c quan c a t t c
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}