hop dong cho nha - PHONG CONG CHNG CONG HOA XA HOI CHU NGHA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHOØNG COÂNG CHÖÙNG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM NHAØ NÖÔÙC Ñoäc laïp – Töï do – Haïnh phuùc THAØNH PHOÁ (TÆNH). ........... _____________ HÔÏP ÑOÀNG CHO NHAØ Hoâm nay, ngaøy. ............. thaùng. ....naêm taïi Phoøng Coâng chöùng Nhaø nöôùc thaønh phoá (tænh) . Tröôùc maët Coâng chöùng vieân cuûa Phoøng Coâng chöùng Nhaø nöôùc thaønh phoá (tænh). ............... Chuùng toâi kyù teân döôùi ñaây, nhöõng ngöôøi töï nhaän thaáy coù ñuû naêng löïc haønh vi vaø töï chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà moïi haønh vi cuûa mình goàm: Beân cho nhaø (goïi taét laø beân a) Hoï teân:. .............................. Ngaøy. ....thaùng. ...naêm. ..... sinh, taïi. ...................... CMND soá:. ............. do CA tænh (thaønh phoá). ...... caáp ngaøy. ... Hoä khaåu thöôønh truù:. .......................................... Hoï teân:. .............................. Ngaøy. ....thaùng. ...naêm. ..... sinh, taïi. ...................... CMND soá:. ............. do CA tænh (thaønh phoá). ...... caáp ngaøy. ... Hoä khaåu thöôønh truù:. .......................................... Laø ñoàng sôû höõu caên nhaø toïa laïc taïi soá ñöôøng. .................................................... (xoùm, aáp). ..... phöôøng (xaõ) quaän (huyeän) thaønh phoá (tænh). ... caên cöù theo caùc chöùng töø sôû höõu ñöôïc cô quan thaåm quyeàn caáp, goàm coù: - Giaáy chöùng nhaän sôû höõu soá do . .......... caáp ngaøy. thaùng. ..... naêm. ....... - Baèng khoaùn: - Giaáy pheùp hôïp thöùc hoùa - Giaáy pheùp mua baùn - Tôø khai chuyeån dòch tröôùc ba - Baûn veõ - Giaáy pheùp xaây döïng soá. ........... ngaøy. ..... thaùng. ....naêm ñaõ ñöôïc tröôùc baï theo tôø khai chuyeån dòch taøi saûn noäp
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2011 for the course ECONOMICS ECONOMICS taught by Professor Stephenw.hawking during the Spring '10 term at HKU.

Page1 / 4

hop dong cho nha - PHONG CONG CHNG CONG HOA XA HOI CHU NGHA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online