{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hop dong cho nha - PHONG CONG CHNG CONG HOA XA HOI CHU NGHA...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHOØNG COÂNG CHÖÙNG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM NHAØ NÖÔÙC Ñoäc laïp – Töï do – Haïnh phuùc THAØNH PHOÁ (TÆNH) ............ _____________ HÔÏP ÑOÀNG CHO NHAØ Hoâm nay, ngaøy .............. thaùng ..... naêm taïi Phoøng Coâng chöùng Nhaø nöôùc thaønh phoá (tænh) . Tröôùc maët Coâng chöùng vieân cuûa Phoøng Coâng chöùng Nhaø nöôùc thaønh phoá (tænh) ................ Chuùng toâi kyù teân döôùi ñaây, nhöõng ngöôøi töï nhaän thaáy coù ñuû naêng löïc haønh vi vaø töï chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà moïi haønh vi cuûa mình goàm: Beân cho nhaø (goïi taét laø beân a) Hoï teân: ............................... Ngaøy ..... thaùng .... naêm ...... sinh, taïi ....................... CMND soá: .............. do CA tænh (thaønh phoá) ....... caáp ngaøy .... Hoä khaåu thöôønh truù: ........................................... Hoï teân: ............................... Ngaøy ..... thaùng .... naêm ...... sinh, taïi ....................... CMND soá: .............. do CA tænh (thaønh phoá) ....... caáp ngaøy .... Hoä khaåu thöôønh truù: ........................................... Laø ñoàng sôû höõu caên nhaø toïa laïc taïi soá ñöôøng ..................................................... (xoùm, aáp) ...... phöôøng (xaõ) quaän (huyeän) thaønh phoá (tænh) .... caên cöù theo caùc chöùng töø sôû höõu ñöôïc cô quan thaåm quyeàn caáp, goàm coù: - Giaáy chöùng nhaän sôû höõu soá do ........... caáp ngaøy. thaùng ...... naêm ........ - Baèng khoaùn: - Giaáy pheùp hôïp thöùc hoùa - Giaáy pheùp mua baùn - Tôø khai chuyeån dòch tröôùc ba - Baûn veõ - Giaáy pheùp xaây döïng soá ............ ngaøy ...... thaùng ..... naêm
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern