{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hop dong cung ung lao dong - CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ________________ HÔÏP ÑOÀNG CUNG ÖÙNG LAO ÑOÄNG - Caên cöù Boä Luaät Lao ñoäng nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam ngaøy 23 thaùng 6 naêm 1994. - Caên cöù Nghò ñònh soá 85/1998/NÑ-CP ngaøy 20-10-1998 cuûa Chính phuû veà tuyeån choïn, söû duïng vaø quaûn lyù ngöôøi lao ñoäng Vieät Nam laøm vieäc cho toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam. - Caên cöù Thoâng tö soá: 09/1999/TT-BLÑTBXH ngaøy 15 thaùng 3 naêm 1999 cuûa Boä Lao ñoäng – Thöông binh vaø Xaõ hoäi höôùng daãn thöïc hieän moät soá Ñieàu cuûa Nghò ñònh soá 85/1998/NÑ-CP ngaøy 20-10-1998 cuûa Chính phuû veà tuyeån choïn, söû duïng vaø quaûn lyù ngöôøi lao ñoäng Vieät Nam laøm vieäc cho toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam. - Caên cöù nhu caàu söû duïng lao ñoäng Vieät Nam cuûa ..........
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}