{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hop dong di lam viec o nuoc ngoai

hop dong di lam viec o nuoc ngoai - CNG HA X HI CH NGHA VIT...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ *********** H P Đ NG ĐI LÀM VI C N C NGOÀI Ệ Ở ƯỚ (Gi a ng i lao đ ng và doanh nghi p) ườ H p đ ng đi làm vi c có th i h n t i n c [TEN NUOC] ờ ạ ạ ướ Hôm nay, ngày [NGAY] tháng [THANG] năm [NAM] Chúng tôi g m: 1. Tên doanh nghi p Vi t Nam: - Đ i di n là Ông, Bà: [HO VA TEN] - Ch c v : [CHUC VU] - Đ a ch c quan: [DIA CHI DOANH NGHIEP] ỉ ơ - Đi n tho i: [SO DT] 2. H và tên ng i lao đ ng: ườ - Ngày, tháng, năm sinh: [NGAY THANG NAM SINH] - S h chi u: [SO HO CHIEU]; ngày c p: [NGAY CAP] ố ộ ế - S ch ng minh th : [SO CMND]; ngày c p:[NGAY CAP] ư C quan c p: Công an T nh (TP) [TEN TINH THANH PHO]; n i ơ ơ c p: [TEN TINH, THANH PHO] - Đ a ch tr c khi đi: [DIA CHI] ỉ ướ - Ngh nghi p tr c khi đi: [NGHE NGHIEP] ướ - Khi c n báo tin cho: [TEN NGUOI NHAN TIN]; đ a ch : [DIA CHI] Hai bên th a thu n và cam k t th c hi n các đi u kho n h p đ ng ế sau đây: Đi u 1: Th i h n và công vi c c a h p đ ng: ờ ạ ệ ủ ợ - Th i h n h p đ ng: [SO THANG HOAC NAM] ờ ạ - Th i gian th vi c: [SO THANG THU VIEC] ử ệ - Th i gian làm vi c: [SO GIO/NGAY VA SO NGAY/TUAN, NGAY NGHI] - N c đ n làm vi c: [TEN NUOC] ướ ế - N i làm vi c c a ng i lao đ ng: [GHI RO NOI LAM] (nhà máy, ơ ườ công tr ng…). ườ - Lo i công vi c: ..................................
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- Th i gian làm vi c đ c tính t khi ch s d ng lao đ ng b trí ượ ủ ử ụ vi c làm. Đi u 2: Quy n l i và nghĩa v c a ng i lao đ ng: ề ợ ụ ủ ườ A – Quy n l i: ề ợ 1. Ti n l ng theo h p đ ng mà doanh nghi p Vi t Nam ký v i t ươ ớ ổ ch c kinh t n c ngoài: [SO TIEN]/ tháng. ế ướ 2. Ti n l ng làm thêm gi [SO TIEN/GIO] (ghi rõ m c đ c h ng ề ươ ượ ưở n u có) ế . 3. Ti n th
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

hop dong di lam viec o nuoc ngoai - CNG HA X HI CH NGHA VIT...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online