hop dong ky gui hang hoa

hop dong ky gui hang hoa - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ -------------- H P Đ NG KÝ G I HÀNG HÓA H p đ ng s ……. ./HĐKG H p đ ng này đ c thành l p ngày … tháng … năm …. ượ T i: ………………………………………………………………………………………………………………. Chúng tôi g m: 1. BÊN GIAO HÀNG: …………(tên doanh nghi p ho c ch hàng) ……………. . ………………… Đ a ch : ……………………………………………………………………………………………………. . Đi n tho i: …………………………………………………………………………………………………. Đ i di n là ông (bà): …………………………………… CMND s …………………………. ………… C p ngày …………………… t i …………………………………………………………. ……………… 2. BÊN Đ I LÝ BÁN HÀNG: …………. . (tên c a hàng, siêu th ) Đ i di n là: ……………………………. CMND s ……………………. .………………………………. C p ngày …………………… t i …………………………………………………………. .……………. .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

hop dong ky gui hang hoa - CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online